משרד החינוך מבצע קיזוזים כספיים של מאות אלפי ₪ למוסדות תרבותי ייחודי שלא הוציאו מספיק תשלומי שכר מורים. הכוונה של המשרד להכיל את הבדיקה לכלל המוסדות. משרד החינוך דורש ביצוע של 90% מתקציב המשרד להוצאה ישירה לשכר הוראה. עמדתנו כי קיימת טעות בפרשנות ובדרישה. משרד החינוך בודק לעומק את טענתנו וצפוי שינוי במסקנות הדוחות שנשלחו למוסדות.

נראה כי נשמט בתחשיב המשרד העובדה כי מוסדות תרבותי ייחודי מתוקצבים גם במרכיב קבוע שאינו מיועד להוצאות שכר עובדי הוראה ויכול לשמש להוצאות תפעול תקורה ושכר עובדים שאינם עובדי הוראה.
הדרישה לדעתנו צריכה לעמוד על כ 76%.
מומלץ להקפיד לשלם שכר מורים לפחות 80% ולא להיכנס לספק.
משרדנו הגיש מספר ערעורים לגבי דרישות הקיזוז העצומות שקבלו מספר מוסדות שפנו אלינו.

רקע תקציבי

בהתאם לחוק, מוסדות התרבותי ייחודי מתוקצבים על בסיס 60% ממוצע תקציבי מוסד על יסודי רגיל. נושא שכ"ל תרבותי ייחודי חט"ע (קוד נושא 450) מקביל לנושא שכ"ל על יסודי (קוד נושא 1). מתקבל תקציב להעסקת צוות הוראה וכן תקציב מרכיב קבוע המיועד להוצאות שאינן שכר עובדי הוראה, חשמל מים ניקיון, משרדיות וכן הלאה. כ 1,400 ₪ לשנה. וכן סכום זעיר להוצאות רכב.
משרד החינוך לא הוציא הבהרה לגבי מודל תקצוב תרבותי ייחודי, ולא הנחייה דרישות הביצוע. לעניין שכר המורים התבטא המשרד לא פעם בכתב ובע"פ כי אינם מחויבים לשלם שכר בהתאם לתקנות עובדי הוראה. בדומה למוסדות הפטור. משכך, חלק מהמוסדות משלמים לצוות הרבנים שכר נמוך מסכום התקציב המיועד לשכר המורים.

שינוי כיוון

לפני כשנתיים החל המשרד לציין ולהחתים מוסדות חינוך במסגרת הגשת "נוהל תקצוב" כי התקציב הניתן למוסד צריך לשמש אך ורק לפעילות המוסד. כלומר שאין אפשרות להשתמש ביתרה של מוסד אחד, לפעילות אחרת של העמותה, כמו למשל תמיכות כולל, תמיכה בנזקקים, פנימייה או גנים. אין אפשרות להרוויח בכל מוסד שהוא, אף לא לצורך שיפוצים ומבנה.
בתקופה האחרונה משרד החינוך החל בביצוע שלל ביקורות המבקשות לוודא כי תקציב שימש ליעוד הספציפי והמוגדר, גם כאשר התקצוב מתקבל כסל גלובלי. כך למשל מתקיימים ביקורות היגיינה המתייחסת לפתע להוצאות ניקיון הכלולות במרכיב הקבוע. ביקורות מקורות ושימושים מבקשת לוודא כי התקציב שיועד לשכר עובדי הוראה אכן שימש ליעוד זה ורק ליעוד זה. וכי הוצאות תקורה ותפעול שתוקצבו במסגרת מרכיב קבוע שמשו למוסד הספציפי בלבד. מדובר בתקדים בהתייחסות הדווקנית של המשרד.

נסכם: מוסד תרבותי יחודי מתוקצב לשכר הוראה כ 80% ממנו ניתן לנייד להוצאות שאינן שכר כ 6% + תקציב מרכיב קבוע 20%. סך הכל כ 76% מתקציב מוסדות תרבותי יחודי מיועד לשכר עובדי הוראה.
חשוב כי כל מוסד יבדוק את עצמו פרטנית. למשל מוסד המתוקצב בתלמידי 08 מקבל תוספת המיועדת רק לשכר עובדי הוראה.

אסיים פוסט זה בנימה אישית: הייתה לי דילמה האם ומה לפרט. מוסדות לקוחות המשרד קבלו הנחייה פרטנית בעבר וכעת ביתר שאת בהווה. כלל המוסדות יבדקו לעניין שיעור ניצול ויקבלו התראה והמלצה לתיקון. לבקשת איגוד מנהלי הישיבות הבנתי כי קיימת חשיבות לשפוך אור ומידע, כמובן בזהירות המחויבת. נקיים גם וובינר בחודש הבא ויהיה פתוח לכולם.

אביגיל שקוביצקי