הגשת נוהל תקצוב תשפ"ג
31/01/2023
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות שניות
28/02/2023
 מצבת מורים: 
אישור רו"ח על מצבת המורים ראשונה
31/01/2023
אישור רו"ח במידה ובוצעו שינויים במצבת המורים במהלך השנה
03/05/2023
רמת שירות – אישור רו"ח על דיווח ראשוני
 01/04/2023
רמת שירות  – תאריך אחרון לדיווח רמת שירות
30/06/2023
 מערכת גפן:
עדכון לפחות 90% מתכנית העבודה השנתית
01/02/2023
הגשת דו"ח ביצוע מאושר וחתום
15/11/2023