כוונת משרד החינוך לוודא כי קיימת תוספת עלות הנובעת ממשבר הקורונה, לכל הפחות בגובה התקציב שהועבר למוסד. בדיקת המשרד תעשה מול עלות שנה קודמת ו/או לעומת סכומי התקציב שהועברו עבור הקורונה ועבור ניקיון שוטף [מרכיב קבוע עבור ניקיון מועבר בכל שכבות הגיל, למעט גן חובה].

הדוח יכלול את מלוא ההוצאות בגין שנת הלימודים עבור עלויות שרתים וניקיון ורכישת ציוד ספציפי, לשנה זו ולשנה קודמת על מנת לאפשר השוואה.
נרענן לעצמנו מהי תוספת הקורונה?
א. תוספת תקציב ייעודי לתגבור ניקיון 3.85 ₪ לחודש לתלמיד – אלו הוצאות שוטפות.
ב. תוספות ספציפיות המשתנות בין שכבות הגיל ומיועדות להוצאות ממוקדות כמו מדי חום, מדבקות שילוט.

השוואה לשנה קודמת
נרכז עלויות שרתים וניקיון הן לשנת לימודים תשפ"א והן תש"פ, בכלל זה צוות שרת ואחזקה וצוות ניקיון, כולל תשלום לחברות כוח אדם או חברות חיצוניות, חומרי ניקיון ומכשור ניקיון. מומלץ להכין נייר מרכז הכולל מידע של סכומי כרטסת הנח"ש + דוח תמחיר שכר עלות העובדים. כמובן תוספות ספציפיות בשנת קורונה שנכללו בלשוניות דווח נפרדות כמו למשל מדי חום ומדבקות שילוט, לא יכללו בריכוז האמור.
המלצתנו כי ככל שיש הסבר לכך שבשנת תשפ"א לא קיימת קפיצת עלויות בגובה תוספת תקציב היגיינה, הנייר המסכם יכלול התאמה ודברי הסבר. כמו למשל: בגין שינוי במספר כיתות ותלמידים, נטרול הוצאה חד פעמית שבוצעה שנה קודמת, נטרול הוצאות בגין קורונה שנכללו כבר בתש"פ (במיוחד במוסדות חינוך מיוחד).

השוואה לתקציב המוסד
משרד החינוך מורה לבחון:

(1) במסגרת אג"חים, חוק נהרי וכן הלאה.
(2) כאמור כ 40 ₪ לתלמיד לשנה, בנוסף תקצוב רכישות מוגדרות. יהיה מי שיאמר שאנרגיה ועלות הכנת דוח הביצוע והחשש לקיזוז אינם שווים כנגד התקציב האמור.
(3) תקציב שוטף עבור שרתים וניקיון מתקבל בכל שכבות הגיל למעט גני חובה. המשרד מפרט בהנחיות לדוח הביצוע אלו "חלקים" מהתקציב מיועדים עבור ניקיון. טכנית, ברמת המיקרו – קיימות מספר טעויות בהנחיות משרד החינוך. ברמת המאקרו הרעיונית – קשה שלא לציין כי מעולם לא הייתה קיימת הנחיה המחייבת להוציא הוצאות שאינן שכר בהתאם להרכב ספציפי דווקני כלשהו, לא במוסדות מוכש"ר ולא ברשויות מקומיות או במוסדות על יסודי. יש לזכור כי בנספח ג בנוהל התקצוב בשנתיים האחרונות נאמר כי חלה חובה לנצל את מלוא התקציב עבור פעילות המוסד בלבד, אך גם שם לא נדרש שיוך פרטני.

סכומי תקצוב שוטף שרתים וחומרי ניקיון