2106, 2022

עדכוני תקצוב ובקרה שכר סייעות

יום שלישי, 21 יוני , 2022|0 Comments

1. מענק קייטנות פסח לסייעות חנ"מ התקבלה מקדמה 60% על חשבון המענק, ההשלמה בהתאם לדוח ביצוע בטעות לא הועבר תקציב לבעלויות. משרדנו הפנה תשומת לב משרה"ח. התקציב לבעלויות ייכנס במהלך החודש. 2. סייעת המועסקת בקייטנות [...]

1406, 2022

תקציב ומערכת "גפן"- גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך

יום שלישי, 14 יוני , 2022|0 Comments

הגמישות הפדגוגית פותחת עידן חדש בניהול הפדגוגי הבית ספרי. עוד גמישות כספית, אבל בהחלט הרבה פחות עצמאות... ניתנת גמישות רחבה ומפתיעה של ניוד כספים בין שעות הוראה להוצאות ולרכש, זאת לצד תוספות תקציביות רבות. עם [...]

806, 2022

עדכוני תקציב, יוני 2022

יום רביעי, 8 יוני , 2022|0 Comments

גמול ליווי טיולים לגננות החודש בוצע תשלום בקודי נושא 3 ו 33. גני ילדים חנ"מ מוכש"ר גם החודש בוצע חישוב פרופיל למוטבים באופק חדש אשר השלימו דיווחים לקביעת הדרגה והשלימו פתיחת תיקים. לתשומת לב! מוטבים [...]

706, 2022

שעות מוחזקות בחטיבה עליונה – לכאורה יתאפשר ניוד מלא למערכת גפן

יום שלישי, 7 יוני , 2022|0 Comments

תקציב השעות המוחזקות לבתי ספר בפריפרייה שהיה מיועד בעקרו לשעות הוראה, גם הוא יהיה ניתן לניוד בשיעור 100%! לתכנית הגמישות הפדגוגית ויאפשר ביצוע התקציב באמצעות תקציב שקלי ולא שעות הוראה... תקציב המוחזקות נועד לשפות ולחזק [...]

1005, 2022

עדכוני תקציב, מאי 2022

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

הקפאת תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח. מועד ההגשה חלף, מוסדות שלא יגישו מצבת מורים חתומה לא יתוקצבו החל מחודש הבא. (הדחיה בחודש הינה בעקבות חג הפסח). מענק סייעות חינו"מ 2000 ₪ [...]

1005, 2022

דמי החלפת גננת –תוספת שכר לסייעת המחליפה גננת

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

מהי זכאות עובדת המחליפה גננת ומהו מקור התקצוב לתוספות להן זכאית העובדת? גננת מילוי מקום מחליפה לגננת זכאית ל 35.9 + חלקיות קיץ 20% = 43.1 = שווה ערך ל 230 ש"ח ברוטו ליום. אלא [...]

1005, 2022

גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך – לא פחות ממהפכה במערכת החינוך!

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים עדכן משרד החינוך על שינוי צפוי בניהול כספי תקצוב המוסד. סכום של כ 2.4 מיליארד ₪ יועבר למוסדות לניצול בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. משרד החינוך חותר למלא את תפקידו כרגולטור ופחות להיות מוביל [...]

1005, 2022

תכנית מעברים – תוספת תקציבית למוסדות

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

משרד החינוך ממשיך בתקצוב התכניות הפדגוגיות. בימים אלו פורסם על תקציב נוסף למוסדות החינוך. התקציב מיועד לעיבוי תוכנית מעברים בכיתות א' ו' ט', בהיקף של 2,000 ₪ לכל כיתה. התקציב מתווסף כתקציב תוספתי לסל צמצום [...]

1005, 2022

עדכון פרופיל במוסדות היסודי

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

רבים מבתי הספר היסודיים במעמד מוכש"ר נתקלו בחודש נוכחי בירידה משמעותית בפרופיל המוסד. הירידה הינה רטרו' מתחילת השנה ולעיתים מדובר בירידה משמעותית של מספר שנות וותק. מהות השינוי - עדכון משקלי משרד החינוך ומשמעותי במוסדות [...]

1005, 2022

ביקורת בגני הילדים

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים חזר משרד החינוך לערוך ביקורות שטח בגני הילדים. כמוכן, קיבלו המוסדות מכתבי ביקורות בגין ביקורות שבוצעו בשנים קודמות. הנושאים המבוקרים: ⇐ אימות מצבת תלמידים כבסיס לתקצוב ולתקציב סייעת שניה – כולל בדיקת נוכחות, [...]

1104, 2022

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

הזדמנות אחרונה לעדכן את מצבת המורים. (עד 3.5.2022) עפ"י הנחיות המשרד יש לדווח את מלוא צוות ההוראה. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואף את השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת [...]

1104, 2022

גמישות ותוספות תקציביות במוסדות החינוך

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

עפ"י הודעת משרד החינוך, החל משנת תשפ"ג יתוקצבו המוסדות עבור הוצאות פדגוגיות בסכומים שבין 300,000 ₪ למילון ₪, בהתאם למדד הטיפוח והגודל של המוסד. מנהלי בתי הספר ייהנו מגמישות ניהולית, תקציבית ופדגוגית ב- 6 תחומים. [...]

1104, 2022

עדכוני תקציב, אפריל 2022

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

תקציבים מיוחדים ⇐ מענק סייעות בקייטנות 2,000 ₪ ברוטו - בימים הקרובים יועברו מקדמות ישירות לחשבון הבנק עבור "קייטנות פסח ניצנים". גובה המקדמה הינו 60%. התשלום הסופי מותנה בדוחות ביצוע. המענק הינו כתוצאה של הסכם [...]

1003, 2022

עדכון מספר שעות בכיתות מיוחדות במוסדות העל יסודי

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

בחודש נוכחי בוצע עדכון בתקציב הש"ש לתלמיד בחטיבה עליונה. נראה כי הנתונים עדיין אינם סופיים וכי צפויים שינויי תקצוב אף בחודש הבא. מהות השינוי: תלמידים בחינוך הממלכתי דתי והחרדי מחויבים לבגרות ברמה של 3 יח"ל [...]

1003, 2022

מכרזים להצטרפות למאגר ספקים במשרד החינוך

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

צפוי כי רק מוסדות אשר נכללו במאגר יוכלו להיבחר ע"י המוסדות במערכת גפן כתכניות מאושרות. בימים אלו פרסם משרד החינוך מכרזים להצטרפות למאגר ספקים של תכניות חינוכיות. התכניות במגוון "סלים" ו"תתי סלים". כאשר לכל "תת [...]

1003, 2022

העברת פיקוח מעונות היום למשרד החינוך – הכשרת צוות המטפלות

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

בהתאם להחלטת הממשלה על העברת הפיקוח על מעונות היום למשרד החינוך – משרד החינוך החל להיערך עם הכשרת צוות המטפלות. תאריך אחרון להגשת בקשה להכשרת מטפלות 31.3.2022 ההכשרות יכללו: קורס של 220 שעות בתחום החינוך [...]

1003, 2022

מוסדות להכשרת עובדי הוראה – מספר עדכונים

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

מוסדות להכשרת עו"ה בימים אלו בתנועה מתמדת, חשוב לעקוב אחר עדכונים שוטפים של האגף להכשרת עו"ה. 1. בקשת נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – בימים אלו קיבלו מוסדות רבים להכשרת עו"ה בקשה מהלמ"ס לקבלת מידע בגין [...]

1003, 2022

עדכוני תקציב, מרץ 2022

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

סל תלמיד עולה בוצע תשלום בגין סל תלמיד לעולה, על פי מצבת תלמידים מעודכנת לשנה נוכחית. להרחבה על מהות התקציב ראה חוזר משרדנו מחודש קודם. רמת שרות תשפ"ב בוצע חישוב רמת שירות בהתאם לדיווח. מוסדות [...]

1302, 2022

תלמידים עולים – תקציב

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בגין תלמידים עולים זכאי המוסד לתוספות תקציביות שונות. לבקשת לקוחות רבים להלן סקירה תקציבית קצרה ⇐ סל קליטה לתלמיד עולה סכום חד פעמי לעולה המיועד לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת/השאלת ספרי לימוד, רכישת [...]

1302, 2022

מוסדות להכשרת עובדי הוראה – הדגשים מחוזר הערכות

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו נשלח חוזר הערכות לשנת תשפ"ב למוסדות להכשרת עובדי הוראה. להלן מספר הדגשים לתשומת לב המוסדות: 1. תלמידים הנרשמים בסמסטר ב' – פתרון לחסר התקציב. תלמידים הנרשמים ללימודים בסמסטר ב' לא נספרו לחישוב המכסות. [...]

1302, 2022

תוספת 60 שעות בגין מחסור בכח אדם

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו פרסמה שרת החינוך הודעה לפיה כל מוסד יתוקצב בתוספת של 60 שעות. מבדיקת משרדנו מול האחראים במשרד החינוך נראה כי עדיין לא התקבלו החלטות אך מסתמן כעת כי המוסדות הזכאים הינם מוסדות היסודי [...]

1302, 2022

אגרות תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו פורסם חוזר אגרות חוץ בחינוך המיוחד. הסכומים נותרו זהים לסכומים בשנה שעברה. עם זאת, משרד החינוך הדגיש כי הזכאות אינה עבור תלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחד ולומדים בכיתות לחינוך רגיל. המשמעות התקציבית העיקרית [...]

1302, 2022

מענק יובל לגננות בגני המוכש"ר

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

מענק יובל לגננות בגני מוכש"ר מתוקצב ע"פ רשימה שמית המועברת למשרד החינוך ע"י הבעלות. לרשימה יש לצרף תלוש שכר נאמן למקור וכן אישור מעסיקים מהביטוח הלאומי. ⇐ למענק זכאיות גננות לאחר 30 שנות וותק. המענק [...]

1302, 2022

מידע אינפורמטיבי בדיווח מפורט לביטוח לאומי

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

החל מחודש אוקטובר 2021 חלה חובת דיווח מפורט לביטוח לאומי עבור כלל המעסיקים. הדיווח מקוון ישירות מתוכנת השכר. דיווח זה מאפשר לביטוח לאומי לקבל מידע של כלל נתוני שכר העובדים כולל מידע אינפורמטיבי כמו ימים, [...]

1302, 2022

מוסדות תרבותי ייחודי בדיקת מקורות ושימושים – עדכון

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

משרד החינוך קיבל חלקית את השגת משרד מישו"ר לגבי אופן חישוב הבקרות. התקבלו דרישות עדכניות באופן רוחבי לכלל מוסדות התרבותי ייחודי. אולם עדיין לדעתנו יש לעמוד על השגות נוספות כזכור, משרד החינוך ביצע בדיקת מקורות [...]

1302, 2022

עדכוני תקציב, פברואר 2022

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

אגרת אוטומציה (גני ילדים) התקבל תקציב בסך של 8.13 ₪ לתלמיד (נושאים 3+19) ניהול תקין לא הועבר תקציב לבעלות שאין ברשותה ניהול תקין לשנת 2022. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. עם קבלת האישור חשוב לוודא [...]

2601, 2022

בקשות תמיכה מעיריית ירושלים – עד 9.2.22

יום רביעי, 26 ינואר , 2022|0 Comments

תמיכות העירייה מיועדות לתאגידים ללא מטרת רווח, הפועלים בעיר ותורמים לחיזוקה, בתחומי: חינוך, ספורט, נוער, חברה, תרבות, רווחה, בריאות הציבור, עלייה וקליטה, תעסוקה ושירותי דת, ולמען רווחת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. ניתן להגיש בקשה באמצעות [...]

1601, 2022

על יסודי – שיעור ניצול שעות הוראה

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

בשבוע האחרון התקבלו דוחות ביקורת ניצול שעות למוסדות שבוקרו ע"י משרד החינוך בשנים תשע"ח ותשע"ט. בהתאם לתוצאות הביקורת נראה כי יש שינוי במדיניות בקרת משרד החינוך. חידוש בדוחות הביקורת: דרישת ניצול תקציב המיועד לשכר עומדת [...]

1601, 2022

אופק חדש – עדכון ערך השעה

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

בשורה משמחת! לאחר פניות חוזרות של משרדנו למשרד החינוך בבקשה לבחינת חסרים בערך השעה המתוקצבת באופק חדש, החודש עודכן ערך השעה רטרואקטיבית משנת תשפ"א. (התשלום בפועל הינו מחודש 1.21 ואילך) כפי שפורסם על ידינו בעבר [...]

1601, 2022

מעונות יום – שינויים צפויים בעקבות המעבר לפיקוח משרד החינוך

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

מעבר הגיל הרך לאחריות משרד החינוך מביא בעקבותיו שינויים בנהלי הפעלת מעונות היום. לכאורה חלוקת הנטל בין המדינה להורים. 1. שינוי יחס התקינה בתוך מסגרות מעונות - כל קבוצה תצומצם בילד אחד. פעוט עד גיל [...]

1601, 2022

עדכוני תקציב, ינואר 2022

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

השאלת מורים שולמה מקדמה בגובה 70%, החל מחודש הבא יועבר תשלום לפי דיווח נתוני המורים. בחינות בגרות אחה"צ תשלום עבור שעות אחה"צ של המזכירות לצורך בחינות הבגרות. גובה התשלום נקבע בהתאם לבחינות שהתקיימו בקיץ תשפ"א. [...]

1112, 2021

חוק נהרי

שבת, 11 דצמבר , 2021|0 Comments

חוק נהרי חוק נהרי הוא כינוי לסעיף בחוק חינוך ממלכתי לפיו רשות מקומית חייבת לתקצב תלמידי מוסד מוכר שאינו רשמי שברשותה בשיעור של 65%-75% מעלות תלמיד במוסד רשמי דומה באותה רשות. השתתפות רשות מקומית יכולה [...]

912, 2021

מוסדות תרבותי ייחודי – בדיקת מקורות ושימושים

יום חמישי, 9 דצמבר , 2021|0 Comments

משרד החינוך מבצע קיזוזים כספיים של מאות אלפי ₪ למוסדות תרבותי ייחודי שלא הוציאו מספיק תשלומי שכר מורים. הכוונה של המשרד להכיל את הבדיקה לכלל המוסדות. משרד החינוך דורש ביצוע של 90% מתקציב המשרד להוצאה [...]

912, 2021