2712, 2018

האם חשוב שאחזיר את חובי לחברה?

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יתרת חובה שעמדה במהלך שנת 2017 על 100 אלף ₪ או יותר וקיימת יתרה בסוף שנת 2018  -חובה לדווח כהכנסה. (דיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס הכנסה אישי אם אין עודף בחברה). הדגשה: החזר [...]

2712, 2018

חסכון בריבית של מס הכנסה

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד [...]

2712, 2018

פנסיה חובה לעצמאים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.  לא חל [...]

2712, 2018

בדיקת מקדמות בביטוח לאומי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה! חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה. הגדלת מקדמות או הקטנת מקדמות אינה מהווה אסמכתא מבחינת ביטו"ל לסיווג מבוטח כ"עצמאי" או [...]

2712, 2018

בחינת שינויים בפעילות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 10 עובדים)? האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? אם אין רשימה – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב [...]

2712, 2018

שכירות למגורים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה, קישור>>> תקרת הפטור עומדת על 5,030 ₪ לחודש.

2712, 2018

פנסיה וקרנות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לבדוק מול סוכן הביטוח ולמצות את גובה ההוצאה המוכרת המאפשרת הכרה בהוצאות או זיכוי במס לשנת 2018.

2712, 2018

התארגנות להצהרת הון

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. כל הסבר כלכלי למחיה כמו למשל מתנה מקרובי משפחה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה.

2712, 2018

ספירת מלאי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים. אין לתעד ספירה בעפרון! הספירה תכלול : מספר עוקב לכל גיליון  /  תאריך ספירה ומקום / שמות הסופרים / חתימות הסופר [...]

2712, 2018

שמירת מסמכים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח, לפי המאוחר. מסמכים שהנישום אינו חייב לנהל, אך ניהל אותם, יש לשמור במשך 3 שנים.

2712, 2018

דווחים נדרשים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם עלי לדווח - משיכת דיבידנד? על עסקאות אקראי? מכירה הונית? עסקאות מחו"ל?

2003, 2017

טבלת ריענון הוצאות מוכרות

יום שני, 20 מרץ , 2017|0 Comments

הוצאות מעורבות (*) הערה כללית הכרה חלקית במע"מ: אם רוב ההוצאה עסקית- החלק המוכר 2/3, אם רוב ההוצאה פרטית- החלק המוכר הינו 1/4. הוצאות עסקיות

1402, 2017

תקרת הכנסת עוסק פטור

יום שלישי, 14 פברואר , 2017|0 Comments

תקרת הכנסות לעוסק פטור בשנת 2017 עומדת על 98,707 ₪ (אשתקד 99,006 ₪). כידוע, עוסק פטור חייב אף הוא בהוצאת קבלות ובניהול ספרים בהתאם לחוק, וכן בדיווח הצהרת עוסק פטור- דיווח מחזור העסקאות בחודש ינואר [...]