תמצית: תמיכה של משרד האוצר במעונות יום שאינם מתוקצבים (בעלי סמל). התמיכה הינה בשיעור מדורג עפ"י מספר הילדים במעון.

סכום המענק:
עד 12 ילדים (כולל) – 350 ש"ח לילד
מהילד ה 13 ועד ה- 24 (כולל) – 700 ש"ח לילד
מהילד ה 24 ומעלה – 1,200 ש"ח לילד.
כל הסכומים כוללים מע"מ

ניתן לקבל בנוסף למענק מרשות המיסים

תנאי סף
[1] עמידה בהגדרות סעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:
עוסק פטור – עד 4 עובדים.
עוסק מורשה, אגודה שיתופית, שותפות, חל"צ, מלכ"ר ומוסד כספי- עד 100 עובדים ועד 100 מליון ש"ח מחזור.
[2] קיים אישור הפעלה ראשוני/ הושלם תהליך רישום לצורך קבלת אישור ראשוני בהתאם לס' 76 לחוק הפיקוח *
[3] מינימום 7 ילדים בחודש 2.2020.

במידה ויש מעונות במספר כתובות:
1. נדרש אישור הפעלה ראשוני עבור כל כתובת
2. כל כתובת נחשבת למעון נפרד לצורך חישוב גובה המענק (מס' הילדים)

* תנאים לקבלת אישור ראשוני
1. היעדר רישום פלילי לכל הבאים במגע עם פעוטות (כולל מנהלים ובעלי השליטה בחברות)
2. ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה
3. מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של פעוטות

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה למענק

1. מספר הילדים שהמעון הכיל נכון לחודש פברואר 2020
2. מספר אישור ראשוני מהאגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
3. הצהרת רו"ח על הכנסות המעון ומספר חשבוניות שהופקו בחודש פברואר 2020
4. תעודת התאגדות
5. אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
6. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
7. ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף.