המענק מיועד לפצות על הוצאות קבועות בארגון, שהמשיכו בתקופת המשבר על אף קיטון במחזור פעילות הארגון. המענק אינו בודק גרעון בעמותה אלא רק שינוי במחזור. יתכן כי העמותה גרעונית ואינה זכאית ולהפך.
המענק יכול להגיע עד 15% ממחזור הפעילות, יחסי לתקופת המשבר, ועד תקרה של 400,000 ש"ח.
תתכן קרן ייעודית נוספת למלכ"רים שמודל מענק הוצאות קבועות לא מתאים להן, טרם פורסמו כללים.

תנאי סף:
⇐ מלכ"ר שלפחות שליש מהכנסתו אינה מתמיכות (3א ותמיכות רשויות מקומיות) או תרומות.
עיקר הכנסתו שאינה מתמיכות ומתרומות היא משירותים או מוצרים (הכנסה עצמית) שניתנים במהלך רוב חודשי השנה.
דוגמא למכירת שרות או מוצר: חוגים לילדים, שרותי יעוץ חינוכי או רפואי, בריכה, ספרייה, מוזיאון, לימודי הכשרה. דוגמא להכנסה עצמית: תשלומי הורים, תשלום מטופלים, דמי חבר עבור שרות, התקשרות ממשלתית (שאינה תמיכה).
⇐ הארגון חווה בתקפות משבר הקורונה ירידה במחזור פעילות ממתן שירותים או מכירת מוצרים בשיעור של %25 או יותר, לעומת ממוצע החודשים המקבילים בשנת 2019. חודשים 2020. 4-3 או חודשים 2020. 6-3 ראה הרחבה.
⇐ מחזור שנתי כספי עד 20 מיליון ₪.
⇐ למלכ"ר אישור ניהול ספרים.

מלכ"ר במחזור עד 300,000 ₪ שעמד בתנאי הסף, לא תחושב לו הנוסחא המלאה אלא יקבל מענק חד פעמי סמלי. מענק 700₪ למחזור מ 18 אלף עד 100 אלף, 1,875₪ למחזור עד 200 אלף ו-3,025₪ למחזור עד 300 אלף.

לכידה

השנה הנבדקת: שנת 2019. בהתאם להבהרות רשות המיסים.
אם לא הוגש דוח לשנת 2019 יבדקו שני פרמטרים לפי שנת 2018: הן עמידה בתנאי סף והן תחשיב מקדם הוצאות קבועות.

שלב מקדמי: יש לבודד את הפעילות הכספית של מגזר הפעילות הרלוונטי בלבד – פעילות מכירת שרות או מוצר
בכל דווח תחשיב או הצהרה יש להתייחס רק להכנסות העצמיות בגין המגזר הרלוונטי הזכאי למענק. גם תחשיב מקדם ההוצאות הקבועות בהתאם להוצאות הרלוונטיות למגזר. לגבי הוצאות משותפות למספר מגזרי פעילות – לייחס לפי יחס מחזור.

שלב ראשון – האם אני זכאי לפיצוי ולכמה, זאת לפי שיעור היקף ירידה במחזור לפעילות הרלוונטית:

שיעור שיפוי מענק

ירידה מהמחזור נקבעת לפי היקף תקבולים לתקופת המשבר לעומת אשתקד.
השוואת חודשי המשבר תעשה לעומת ממוצע הכנסות עצמיות אשתקד. הנתונים יאומתו ע"י רו"ח.
משרד האוצר שוקל להרחיב את התקופה לחודשים 2020 6-3, זאת על מנת לאפשר למי שהכנסותיו בחודש 4-3 משקפות גביה בגין תקופות קודמות, והירידה הנובעת ממשבר הקורנה משתקפת בחודשים לאחר מכן. תנאי: בלבד שב 4-3 לא ירד %60
ירידה במחזור פעילות הינה צריכה להיות ממשית בפועל בגלל משבר הקורונה. הכנסות שנגבות אחת לשנה, לא נכללות כאן: כמו למשל במקרים בהם דמי חבר משולם על בסיס שנתי, הקצבות שאולי מועברות במרוכז ולא באופן שוטף. השוואה של הכנסות אלו בחודשי המשבר בשנת 2020 לעומת ממוצע חודשי 2019, מעוותת את התמונה. כמוכן הכנסות שנוצר קושי נקודתי בגביה אבל צפויות להתקבל כרגיל כמו למשל הכנסות שכירות, גם הן לא תבאנה בחשבון. המטרה היא לבודד ולאתר פעילות שוטפת שאכן הצטמצמה בפועל בגן תקופת הקורונה. רשות המיסים תבצע מדגם בקרות עומק.

שלב שני – מהו מקדם הוצאות קובעות?

עד מחזור של 1.5 מיליון ₪ נקבע מקדם קבוע 30% ללא נוסחא.
במחזור גדול יותר – יש לחשב פרטני או 30% כנמוך מבין משניהם.

הנוסחא מבודדת את ההוצאות המשתנות (הן הוצאות משתנות, והן שכר משתנה ונחסך) החלק שנותר – נחשב לקבועות.
הערה: תוצאת הנוסחא לא תשקף את שיעור הקבועות בכל מקרה בו קיים גרעון או עודף. במקרה של עודף, תתקבל תוצאה מיטיבה והנוסחא תבטא שיעור גבוה משיעור הקבועות ותגדיל זכאות, במקרה של הפסד הנוסחא תביא לתוצאה שמרעה את זכאות המענק ולדעתנו ניתן לערער על כך.
מהן הוצאות קבועות? אינן נחסכות בתקופת המשבר ובגינם ניתן המענק כמו רכוש ופחת, תוכנות, שכירות. כמוכן שכר קבוע שלא נחסך גם בתקופת ירידה בפעילות כמו למשל שכר מנכ"ל ושכר צוות גרעיני.
מהן הוצאות שוטפות? לחברות ולעצמאים מחושבת ההוצאה המשתנה (שאינה שכר) לפי דווח הוצאות שוטפות למע"מ כפול 90% (ההנחה היא שמתוך הוצאות אלו רק 10% הן קבועות). לעמותות לא קיים דווח הוצאות למע"מ ומשכך סכום ההוצאות שאינן קבועות יחושב ע"י המלכ"ר ויאומת ע"י רו"ח. לשכת רו"ח בודקת נוסח הצהרה רלוונטי.
מדובר בהוצאות הקשורות למכירת שירותים/מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה – הוצאות וכן שכר כג' תפעול המקום חשמל ומים, כג' שכר צוות שמאויש לפי היקף פעילות. ההנחה היא כי הוצאות אלו נחסכות בתקופת המשבר ביחס לצמצום מחזור הפעילות.
מהן הוצאות שכר נחסכות? הוצאות שכר שנחסכו בהקבלה לירידה בפעילות. יש לחשב בגין כל עובד שכר ממוצע בשלושה חודשים אחרונים לפני המשבר. להכפיל ביחס אי העסקה לתקופה של מרץ-אפריל 2020. תוכנות שכר רבות מבצעות את התחשיב. לחילופין מחשבון באתר רשות המיסים. טיפ! בחנו כי התוצאה סבירה – למשל אם לא הקפדתם כי מועד אחרון של חל"ת יהיה מועד סיום החל"ת או סוף אפריל כמוקדם מבין שניהם, עלול להתקבל סכום חסכון הגבוה משכר לחודשיים.