להלן טבלה מסכמת:

לכידה 2

הדגשים:
⇐ במידה והמענק מחושב עפ"י נתוני 2019 יש להגיש דוח עד 12/07/2020.
⇐ מבחן ההכנסה כולל אלו שאינן מעסק וכולל פטורות, לא כולל הכנסות מרווח הון ושבח. בהפחתת הוצאות שמותרות כניכוי וללא ניכויי השכר כגון: ביטו"ל, גמל ומ"ה.
⇐ הכנסות פאסיביות כמו שכר דירה, הכנסות מימון וכן הלאה יחולקו בין בני הזוג בצורה שווה.
⇐ במידה ועסק נפתח לאחר 01/03/2019 יחושב מחזורו החודשי החל מחודש העוקב לחודש פתיחת העסק ועד 29/02/2020 חלקי מס' חודשי הפעילות.
⇐ המענק אינו חייב במע"מ ואינו נכלל במחזור העסקאות.
⇐ המענק לא יחשב להכנסה לעניין ביטו"ל ולא יקוזז מדמי אבטלה אם מתקבלים ממקור אחר.
⇐ יש להגיש את התביעה לפעימה 2 עד ליום 16/07/2020.