חינוך מיוחד – חזרה מידית לאחר פסח בהתאם לכלל משרד הבריאות הרווחה והחינוך

בתי ספר ומוסדות על יסודי – חזרתן של 5 שכבות גיל החל מ 3 במאי
הקבוצות נבחרו בהתאם לצורך: הגיל הצעיר המתקשה ללמוד מרחוק וכן הנדרש לסידור חינוכי על מנת להחזיר את ההורים ואת המשק לפעילות כיתות א-ג. הגיל הבוגר על מנת להכינו כיאות לבחינות הבגרות יא -יב. במגזר החרדי אושר להמיר את שכבות הגיל הנמוכות לשנתונים הגבוהים כיתה ז ומעלה, לאור חשיבות הלימוד במגזר והקושי לקיים למידה מרחוק בהעדר מערכות מכוונות.

בסך הכל חזרו 5 שכבות מתוך מתוך 12 שכבות מה שמאפשר:
• פיזור פיזי לקבוצות על מנת לעמוד בהוראות משרד הבריאות ולאפשר מרחק פיזי בין תלמידים.
• פיזור צוות המורים מכלל המערכת, בין הקבוצות הכפולות. מורים שאינם מורי בסיס של כיתות א-ג, כלומר מורים מקצועיים ומורי הכיתות הגבוהות יוצמדו למורת האם וילמדו בקבוצות המשניות. ביתר הזמן יעסקו בלמידה מרחוק של הצוות הבוגר. האפשרות לעמוד במטלה נעוצה בכך שנדרש 25 שעות שבועיות (5 שעות יומיות) וקיימת אפשרות להעזר בסל השעות הרחב "אופק חדש" כולל שעות פרטניות.
במוכש"ר קיים קושי גדול יותר לקיים תוכנית זו:
• העדר אפשרות לפיזור פיזי מספק – רוב מוסדות המוכש"ר לומדים ללא חדרי ספח מספיקים ובכיתות צפופות יותר. זאת ועוד פעמים נדרש לפצל קפסולה ל 3 קבוצות.
• העדר אפשרות לתמרון צוות ושעות מספק – מוסדות מוכש"ר אינם נכללים בהסדר רפורמת אופק חדש ולרוב גם לא מרפורמת עוז לתמורה, לא קיים סל שעות בית ספרי. עלולה להפגע האפשרות לבצע למידה מרחוק לשכבות שאינן חוזרות ללמוד.

הסדר המשך לימודים מרחוק במוסדות תורניים
• מוסדות תורניים שהתארגנו ללמידה במרחב סגור ובקפסולות ללא חזרה הביתה במשך תקופה ממושכת, יפעלו בשטח בהתאם לאישור משרד הבריאות. כרגע לא קיימת בהירות.
• רוב המוסדות ימשיכו למידה מרחוק. ישיבה גבוהה – שיעור יומי חובה, כולל אברכים – שיעור דו שבועי חובה.
• הוצאות הנדרשות לקיום פעילות זו יוכרו לצורך תמיכה. בהעדר הוצאות לתקופה זו, קיים חשש לקיזוז תמיכה. לכאורה לא תתאפשר בחינה שנתית כוללת.