הלוואות ללא תמורה- עמידה בהוראות רשם העמותות

בהנחיות רשם העמותות מפורטים הכללים בנוגע למתן הלוואות ללא תמורה לגוף אחר:

עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח.
  2. מטרות התאגיד הלווה הינן מטרות דומות למטרות העמותה המלווה.
  3. ההלוואה אושרה כדין על-ידי הוועד של העמותה המלווה.
  4. נחתם הסכם הלוואה בין העמותה לתאגיד הכולל תנאי הלוואה סבירים, לרבות שיעור הריבית, תנאי ההחזר ומועד הפירעון.
  5. הוסדרו בטחונות סבירים לפירעון ההלוואה.
  6. אין במתן ההלוואה כדי לפגוע בפעילות העמותה המלווה, ובין היתר שסכום ההלוואה יהיה סביר ביחס למחזור השנתי, ושסכום ההלוואה והתקופה שנקבעה להשבת הכספים אינם מונעים או מעכבים מימוש של תכניות העמותה המלווה.
  7. הוועד שוכנע כי יש לעמותה הלווה יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה במועדים שנקבעו.
  8. למיטב ידיעת הוועד ועל סמך נתונים שהוצגו לו אין ליקויים משמעותיים בהתנהלות העמותה הלווה.

סיכום התנאים למתן הלוואה ללא תמורה- בהתאם להוראות הרשם:

הלוואות לשונים

• מותר לתת הלוואת לעובדים בתנאים סבירים. סכום העולה על התקרה הקבועה בחוק חייב בזקיפת שווי.
• אסור לתת הלוואות לחברי העמותה שאינם עובדים.

עמותה שבמטרותיה מתן הלוואות – פעילות גמ"ח רשאית לחלק הלוואות, אך צריכה:
> קריטריונים ברורים.
> שוויון בין מקבלי ההלוואות בהתאם לקריטריונים.

הלוואות עם/ללא תמורה- עמידה בהוראות נוהל שר אוצר

בנוהל שר האוצר החדש מפורטים התנאים להעברות כספים ללא תמורה וכן למתן הלוואה עם או ללא ריבית.
עמותה נתמכת חשכ"ל אינה רשאית להעביר כספים ללא תמורה, למעט ע"פ סעיף 9(ד) לנוהל.
ניתן להעביר רק לתאגיד מלכ"רי בכפוף לרשימה ארוכה של הוראות ייחודיות כגון הסכם עם תורם, גוף מנהל ועוד.
יודגש כי הוראות אלו לא יחולו על מוסד ציבור שסך כל כספי התמיכה הציבורית בו לא עולה על 25% ממחזור הכנסותיו באותה שנה.