נוהל תקצוב הוא מעין ביקורת עומק מהירה. תוצאות הבקרה ישליכו על קבלת רישיון למוסד לשנת הלימודים תשפ"ה. הבדיקה נועדה לוודא איתנות פיננסית של העמותה, ניצול תקין של התקצוב ותשלום הפרשות סוציאליות לעובדים. משרד החינוך מבצע בדיקה למוסדות קיימים אחת ל-3 שנים בדר"כ, כמו"כ דורש הגשת מסמכי נוהל תקצוב ממוסדות חדשים, ומוסדות שמעבירים בעלות – בין אם למוסד המעביר ובין אם למוסד הקולט.

נוהל רישוי כולל שורה ארוכה של התחייבויות ובחינות לעמידה בזכאות המוסד לקבלת רישיון הפעלה: התחייבויות פדגוגיות, התחייבות בדבר גובה הגביה מהורים, נהלי רישום, בטיחות ובריאות, וכמובן, בחינות כלכליות אשר מטרתן להבטיח כי המוסד יפעל באופן תקין במהלך כל שנת הלימודים, והתלמידים והמורים לא יהיו חשופים לסיכון. ליקוים מהותיים עלולים להביא להקצאה מיידית של ביקורת שכר, ביקורת עומק ואף לביטול רישיון.

הבחינות הפיננסיות המבוצעות על ידי המבקרים על הטפסים המוגשים:

1. ניהול תקין. כגון:

 • קשר עם צדדים קשורים
 • שיעור הוצאות הנהלה וכלליות
 • שכר לחברי ועד
 • קיומם של עודפים
 • גביה מהורים

2. תשלומי שכר – אינדיקציה לאי תשלום שכר כדין גוררת ביקורת שכר מעמיקה. כגון:

 • חוב המוצג בדוחות בגין שכר עובדים וקופות הגמל וההשתלמות.
 • אי תשלום גמל לפי תקנות עובדי הוראה – 7% (לא מספיק 6.5%!)
 • אי תשלום לעובדי הוראה בחופשת הקיץ
 • אי תשלום לקרה"ש לעובדי הוראה ולסייעות.
 • יחס שכר לתקצוב נמוך.

3. איתנות פיננסית – בבדיקת האיתנות נבחן חוסנו הכלכלי של הארגון המפעיל. הבדיקה נועדה להבטיח יכולות כלכליות של המוסד להפעיל את מוסד חינוך ולעמוד בתשלומים השוטפים.

 • מוסד שימצא שאינו איתן –ציון נמוך מ-31 נקודות- רשיונו יבוטל, לאחר שימוע.
 • מוסד שציונו נע בין 31 ל-51 נקודות – יועבר להמשך ביקורת עומק בו יידרש להוכיח שיפור איתנות, על פי שיקול דעתו של המבקר, בתוך שנתיים, לרבות אבני דרך.
 • מוסד שציונו עולה על 51 נקודות – יאושר לתקצוב.
 • תאגיד המבקש לפתוח מוסד חדש – נדרש לציון של 51 נקודות לפחות.
 • מוטב חדש לא פעילות – נדרש לעתודות פיננסיות, בד"כ בהיקף של 3 חדשי פעילות.

הביקורת מתבססת על שורת מדדים המחושבים לפי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים בשנתיים האחרונות. נבדקים 6 מדדים משולבים שבסופם מקבל המוסד ציון בין 100-1 . המבקרים רשאים לדרוש הבהרות על סעיפים בדוחות הכספיים ולחשב את הציון באופן שונה, ככל שהם אינם מקבלים תשובות מספקות. כמוכן יתרת חייבים גבוהה או הכנסות לקבל ללא תנועה- לא תילקח בחשבון בחישוב יחס שוטף.

אם קבלתם נוהל תקצוב ואתם לקוחות משרדנו, אינכם מופתעים לעניין ניקוד איתנות פיננסית והצגת הדוחות. במשרדנו נערכים והבדיקות מבוצעות לכלל הלקוחות באופן שוטף מדי שנה עם הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים. גם הערכות ועמידה בהוראות שכר של משרד החינוך, הינה נחלת רוב לקוחות משרדנו. מודים ומעריכים את שיתוף הפעולה בינינו.

נוהל תקצוב למוסד חדש, שימו לב ללוחות הזמנים

(*) הכוונה חוות דעת אנשי מקצוע בריאות בטיחות פדגוגיה. אין הכוונה אי מילוי טופס כנדרש או על אי הגשת מסמך שהיה קיים באותו מועד.
(**) נסיבות חריגות נדרשות לאישור. למשל – גן ילדים הנדרש להתקיים לאחר שהוברר מספרי רישום ילדים באזור. אילוץ מעבר מקום וכן הלאה.
(***) החלטת החזרת רישיון למוסד לאחר ביטולו בעקבות ועדת ערר, כנ"ל מיום הודעת הבעלות על תיקון הליקויים.