האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים?
מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר.

 

הספרים שיש לנהל:
  • ספר קופה- בגין תקבולים במזומן או בהמחאות   להרחבה >>>
  • ספר הזמנות- בהתאם לרשימת הנישומים הקבועה בחוק  להרחבה >>>
  • חשבון הכנסות והוצאות- רישום כל תקבול וכל תשלום הנוגעים לעמותה להרחבה >>>
  • ספר תרומות, כולל תרומות בשווה כסף- בגין תקבולי תרומות   להרחבה >>>
  • ספר תלמידים- לעמותה המפעילה מוסד לימוד   להרחבה >>>

להלן התייחסות למספר נקודות חשובות:

1. שמירת תיעוד:
על פי הוראות החוק יש לשמור את ספרי הנהלת החשבונות למשך 7 שנים. בהקשר זה ראוי להדגיש, כי לא תקין להוציא קבלות על גבי נייר כימי שנמחק במהלך התקופה.

2. חובת הנפקת קבלה:
בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול ספרים), חלה חובה להפיק קבלה מיידית לכל תקבול, למעט פטור לתקבול שהתקבל ישירות לחשבון הבנק של העמותה. להרחבה >>>

2. הוצאת חשבונית מס במועד:
חשוב להקפיד על הוצאת חשבוניות תקינות בהתאם למועד החיוב במס הקבוע בחוק מע"מ. להלן מועדי החיוב במס לפי סוג העסקה (המידע הינו כללי בלבד):

• במכירת טובין- מועד העסקה לעניין מע"מ הינו מועד המכירה.
• במתן שירותים- עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 15 מיליון יחויב על בסיס מזומן.
• מכירת מקרקעין- החיוב יחול עם העמדת הנכס לרשות הקונה, אולם אם שולמו סכומים לפני כן, יחול החיוב על הסכומים ששולמו בעת התשלום.

3. חשבון עסקה:
מסמך זה פותר קונפליקט של עוסקים רבים, אשר חייבים במס על בסיס מזומן, אולם לקוחות דורשים חשבונית קודם התשלום. חשבון עסקה אינו מהווה מסמך מחייב בדיווח מע"מ, אלא מהווה כעין דרישת תשלום. לאחר התשלום תופק חשבונית מס.

4. זיכוי:
בשונה מחשבונית אותה חזקה על הלקוח שידרוש ולכן אין הוראות לגבי אופן שליחת החשבונית, זיכוי יש לשלוח באופן שיישאר תעוד שאכן נשלח ללקוח: בדואר רשום, בפקס מתועד, ביד עם אישור קבלה או במייל עם חתימה אלקטרונית (ראה פרוט מיד).

5. ניהול מלאי בעסק יצרני:
עסק יצרני בעל מחזור הכנסות הגבוה מכ-3.8 מיליון ₪, חייב בניהול רישומי מלאי מדויקים של המוצרים ושל החומרים העיקריים, רישומי המלאי אמורים להיות מתאימים לספירת מלאי בכל עת. חשוב להבין, כי תחולת הוראות אלה הינה גם על עסק אשר מייצר באמצעות קבלן!

6. נישום המשלב מכירת מוצרים ומתן שרות:
יש להקפיד על הפרדה בין ההכנסות ממכירות להכנסות ממתן שירות. במקרה ולקוח רוכש שרות ומוצר יחד מומלץ להפריד לשני מסמכים ואם נרשם במסמך אחד יש לפרט בצורה ברורה סכום נפרד. זאת על מנת שהנהלת החשבונות תוכל לערוך הפרדה ולאפשר בחינה בנפרד של הרווח הגולמי לפי פילוח ההכנסות.