אישור ניהול ספרים ספקים – “חוק עסקאות גופים ציבוריים” קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים חייבת לבדוק בכל התקשרות ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו “אישור ניהול ספרים”.
אם דווחתם במהלך השנה על ניכוי במקור זכרו: חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של טופס 102 למס הכנסה לשנה זו ומומלץ לבחון התאמה שנתית מלאה. כל עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 102 על תשלומים לספקים, חייבת בהגשת טופס 856, גם אם היא לא היתה חייבת בכך על פי התקנות.
בדקו האם בשנה הקרובה אתם חייבים בניכוי במקור מספקים: אם בין השנים 2017-2019 העמותה העסיקה בכל שנה 10 עובדים ומעלה או שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים ולדווח טופס 856 החל משנת 2021. כלומר שעל כל תשלום מעל 4,920 ₪ (לספק, שנתי) עליה לנכות במקור אלא אם הספק מציג אישור פטור.
ניכוי במקור משכירות / שכר מרצים: חובה בעמותה בכל מחזור פעילות שהוא. העמותה חייבת בדיווח על תשלומי שכירות ושכר מרצים בטופס 102 החודשי ובטופס 856 השנתי, גם אם לא נוכה מס וגם אם היא איננה צריכה לנכות במקור על כלל הספקים.
להלן טבלת סיכום לעניין חובות דווח ניכוי במקור. כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו בכסף (ולא בשווה כסף). לעומת זאת, יש לנכות במקור גם על תשלום בשווה כסף.

ניכוי במקור