נדרש מהעמותה לתעד תרומות בין בכסף ובין בשווה כסף:

א. שם התורם
ב. מועד קבלת התרומה
ג. תיאור הנכס שהתקבל

האם מוסד ציבורי יכול לחסוך את ניהול ספר התרומות?
כרטיס "תרומות/בשווה כסף" בהנהלת חשבונות יכול לשמש כספר תרומות, ובלבד שיהיה רשום שם התורם לגבי כל תרומה, בפרטי פקודת היומן או בכל שדה אחר. גם תרומות בשווה כסף אפשר לנהל בכרטיס במערכת הנהלת החשבונות.
העמותה אינה חייבת לפרט בדיווח השנתי שלה שם של תורם אשר ביקש לתרום בעילום שם אם סכום התרומה אינו עולה על 100,000 ₪.

גם תקבולים בשווה כסף שנתקבלו כתרומות או כמתנות יירשמו בספר כרוך; הערכת תרומות בשווה כסף – נעשית ע"פ שווי שוק או הצעת מחיר למוצר דומה או בהתאם לאומדן תחשיבי סביר. הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו. (לדוגמא, כאשר מתקבלת הקצאה יש לרשום זאת במחברת ממוספרת או בחשבון 'הכנסות בשווה כסף' במערכת הנהלת חשבונות. מאחר שאין חובה להעריך את שווי התקבול, ניתן לרושמו לפי 1 ₪.)