הופחתו במעט תעריפי אגרות החוץ לשנת הקורונה. העדכון מתייחס להפחתה של 5 ימי לימודים (לעניין שמירה) והפחתת פעילות תל"ן (בין התאריכים 11 בנובמבר לסוף חודש פברואר).

רכיב שמירה – מדובר בהפחתה של 30-64 ₪ לתלמיד לשנה, בהתאם לקטגוריית התלמיד.
רכיב תל"ן – הסכומים משמעותיים יותר ונעים בין 289 ₪ לתלמיד ל 2,165 ₪. בהתאם לסוג הלקות ולמספר השעות שבועיות.
להלן טבלת סכומי ההפחתה שפורסמה ע"י משרד החינוך:

בהזדמנות זו מצאנו להדגיש שוב את עניין הפעלת התל"ן. עפ"י הנחיות משרד החינוך, פעילות התל"ן מתבצעת ע"י מפעיל חיצוני ולא בהעסקה ישירה של בעלות המוסד.  הרחבה בעניין אגרות חוץ ותל"ן ראו בחודשים קודמים באתר מישו"ר.