אספנו עדכוני מפרסומי וכנסי משרד החינוך לגזברים ולמוסדות, וכן מהשטח והרי הם לפניכם:

  • תוכנות הכספים הייעודיות, מאפשרות לבצע רכישת התוספים העוסקים ב"חשבוניות לגפן" בלבד, ללא צורך ברכישת כל התוכנה. למשל תוכנת כספים 2000 גובה רק 110 ₪. ההזנה במערכת פשוטה. יש להגדיר תוכניות משרד החינוך ולהזין פרטי חשבוניות. קיים קובץ ממשק לג.פ.ן. ולאחר 24 שעות ניתן לצפות במידע במערכת גפן יש לסמן V ליד כל שורה.
  • תחומי ליבת הפעילות החינוכית ימשיכו להיות מתוקצבים מול במערכת מית"ר, כמו למשל שכל"מ, שכר סייעות וכו. אבל תקציבים תוספתיים יעברו למערכת גפ"ן במגמה שתלך ותתרחב: כך למשל תוספת פדגוגית וסיוע, תקציב שקלי הכלה והשתלבות, תקציב שקלי פדגוגי חט"ב, אגרת שכפול וחומרים וכן הלאה
  • אין כל מניעה לאתר פרויקטים שבוצעו בעבר ולהתאים לתוכנית החדשה אין חובה לבצע תוספות על העבר.
  • תוכנית לימודים נוספת – תל"ן – כרגע אין אפשרות לבצע לרכוש ולדווח על שעות תל"ן דרך מערכת גפן.

חלקה של הרשות בפרויקט "ג.פ.ן"

הרשויות המקומיות נוטלות חלק בתוכנית גפן בסל רשותי לכלל התלמידים ברשות, סל בית ספר רשמי, וכן יכולה לשמש כספקית תוכניות:

עולם אחד – סל רשותי  –תקציב הרשות יעמוד על  130 ₪ לתלמיד – בהשתתפות של 5% עד 35% בהתאם לסוציו הרשות. יוכרו כלל התלמידים מגן ועד כיתה י"ב שלומדים ברשות. הסל ישמש לתוכניות במרחב כמו חידונים וכל פעילות שבוצעה גם עד כה, וכן כולל בתוכו מנהל תחום התנדבותי ותמיכה במוסדות. תמיכה במוסדות יכולה להיעשות גם למוסדות שאינם מתוקצבים באמצעות הג.פ.ן, כמו למש"ל יסודי מוכש"ר או פטור. גם להם העברת כספים תעשה במערכת ג.פ.ן.

עולם שני – השתתפות הרשות בסל בית הספר הרשמיצפוי אולי להשליך על תעריף אגרות חוץ וחוק נהרי. התוכנית מחליפה את הפעילות הפדגוגית שבוצעה עד כה במסגרת ניהול עצמי ותכלול תקציבים רבים פדגוגיים מגוונים. פעילות התפעול שבוצעה בעבר באחריות בית הספר (חשמל מים וכיוצ') תחזור לאחריות הרשות המקומית. ופעילות פדגוגית תעבור לבית הספר אשר יתוקצב ישירות ממשרד החינוך. משרד החינוך יבצע קיזוז מתקציב הרשות במערכת מית"ר. הרשות תשתתף במעקב וניצול.