קיזוז אי דיווח אישור רו"ח למצבת המורים
החודש בוצע קיזוז של 10% מהשכ"ל למוסדות שטרם העלו אישור רו"ח למצבת המורים. ככל שהאישור לא יוסדר בחודש הבא יקוזז 20%, ובחודש שאח"כ תבוצע הקפאת תשלום לכל המוסדות שבבעלות.

הסעות לתלמידים בעל יסודי
כמידי שנה נדרשו המוסדות להעביר אסמכתאות לתשלום ההסעות לתלמידים הזכאים ואישור רו"ח. עפ"י דרישת משרד החינוך נדרש להעביר את דוח הביצוע עד ליום 05.04.2021.
עד כה משרה"ח טרם העביר את כספי ההסעות למוסדות. משרדנו פנה לברור חסר התשלום מול משרד החינוך.

קול קורא למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק תשפ"א
מלוא התקציבים יועברו במערכת מיתר לאחר הגשת דוחות ביצוע למשרד החינוך.
מלבד מחשבים ניידים – שנרכשו במרוכז ע"י משרד החינוך
ישנן בעלויות הנדרשות להשלמת תקצוב עצמית, בהתאם למדד החברתי של היישוב כפי שפורסם בקול קורא.

אופק חדש בגני ילדים
גני הילדים החינוך המיוחד מתוקצבים בתוספת של 14% מתקציב שכר הגננת.
גנים שהצטרפו לאופק חדש קיבלו החודש מקדמה נוספת רטרואקטיבית של 12% לשכר גננת.

עדכון שעות ניהול תש"פ
החודש בוצעה השלמת תקצוב לשעות ניהול וסגן למוסדות חינוך מיוחד שדיווחו דיווח מאוחר (עד ל30.09.20) עבור שנת תש"פ.

קיזוז סייעת שילוב בחט"ע
כפי שעלה בברור משרד מישו"ר במהלך החודש, אכן עודכן שיעור הקיזוז מ-100% ל-70%, בהתאם לגובה התשלום שמועבר לרשויות המקומיות.

עובדי הוראה בסיכון
במוסדות הזכאים צפויה להתקבל מקדמת תשלום במהלך החודש.

סייעת שניה
תעריף משרד החינוך לסייעת שניה מתבסס על גובה תעריף עוזרת לגננת. היות ובחודש ינואר נכלל בתקצוב עוזרת גננת שיפוי בגין אגרת אוטומציה (שאינו רלוונטי לסייעת שניה) נוצר שיפוי עודף בתקצוב הסייעת השניה. בחודש הבא צפוי קיזוז התקצוב העודף בגין שנת תשפ"א. משרה"ח ידון בקיזוז לגבי יתר שנות התקצוב ותא על כך הודעה בהמשך.

תכנית ניצנים – דוחות ביצוע מקדמות חנוכה
קיזוז תקציב ניצנים בחנוכה/דצמבר לגבי מי שלא הגיש דוח ביצוע בערב חג הפסח עתיד היה להתבצע ב- 01.05.21
לבקשתנו לאור עיכוב של משרד החינוך בפרסום פורמט הדיווח עד ימים ספורים לפני חופשת הפסח מה שמטבע הדברים לא אפשר לרוב הרשויות להגיש דוח ביצוע. לאור פניית משרד מישור, משרד החינוך אישר לעכב את הקיזוז עד 01.06.21