תקציב מוסדות היסודי הרגיל והחינוך המיוחד עודכן בהתאם לנתוני תקן תשפ"ב, קוזזו מקדמות ששולמו בחודשים קודמים. במקרים חריגים בהם הקצאת תקן תשפ"ב עדיין לא משקפת את מלוא התקצוב המגיע לבעלות, בוצעה מקדמה להשלמה.

השאלת מורים
שיעור המקדמה עומד על 80%, ככל שבחודש הבא עדיין לא יהיו דיווחים מספקים ותוזרם מקדמה היא תופחת לשיעור 70% בלבד. (שאילת מורים חושבה לפי נתוני תשפ"ב).

אגרת שכפול וחומרים
התקבל תקצוב בכלל השכבות בהתאם למגבלת התקציב בתקנה. בהשוואה לשנה קודמת מדובר בהפחתה של כ-45% מהתקצוב לסעיפים אלו.

סל תלמיד עולה
סל תלמיד לתלמידים שעלו לאחר 01.09.2018. מתקבל תקצוב של 448-1,125 ₪ שנתי לתלמיד בהתאם לשכבת הגיל ושנת העליה. יש להעביר את התקציב לתלמידים הזכאים.

סל צמצום פערים
מפתח התקצוב לנושא הוא 100 ש"ח לשבוע, לכל כיתה נורמטיבית. החודש התקבלה בכלל מוסדות היסודי מקדמה בשיעור 35% מהסל המלא – 1,120 ₪ מתוך 3,200 ₪ לכיתה. יתרת התשלום תועבר בחודש 3.21 לאחר דיווח ביצוע.
במסגרת הסל יתאפשר למוסדות החינוך הרשמי, המוכש"ר והפטור, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, לבחור תכניות ממאגר התכניות, לפתח ולהגיש תכניות התערבות מתוך מערכת גפ"ן. מנהלי בתי הספר יגבשו תכנית שמטרתה צמצום הפערים. מפתח התקצוב לנושא הוא 100 ש"ח לשבוע, לכל כיתה נורמטיבית. שיעור התקצוב הינו 100% בכלל המוסדות.
עדכון חשוב! במשרד החינוך התקבלה החלטה לאפשר למוסדות להזין פרטי חשבוניות ישירות במערכת גפ"ן ללא צורך בתוכנה ספציפית. חשוב להערך לכך בזמן אמת ולתעד בנפרד את ההוצאות הרלוונטיות לתוכנית.