אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים
בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה ששולמה בחודש נובמבר הופחתה לשליש, וחושבה פעימה שניה בתחולת חודש נוכחי (פברואר).

שכר עובדים סוציאליים
החודש עודכן תעריף שכר עובדים סוציאליים בגין תשלום המחצית השניה מהמענק החד פעמי (בגובה 5,500 ₪) בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 12.08.20

פרא רפואי
בוצע דיוק בערך השעה, משמעותי בעיקר למוסדות שתוקצבו בחודש קודם לפי ערך שעה מינימלי. וכן עדכון יחידות.

תגבור בגרות יהדות
החודש בוצעו עדכונים לרמת תלי"ל עבור שנת הלימודים תש"פ

ניצנים
בשל תקלה טכנית החודש לא מועבר תשלום בנושא ניצנים, התקצוב יועבר בחודש הבא רטרו.

סל תלמיד עולה
התקבלה השלמת תקציב (מחודש נובמבר)

קיזוז סייעת שילוב בחט"ע
תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים יכולים לבחור את סוג שעות הסיוע שיקבלו (פילוח תמיכות). הבחינה הינה בין שעות סיוע, הוראה וטיפול.
במוסד בו תלמידים אשר בהתאם לסוג הלקות מתוקצבים במסלול 07 – הנותן תוספת שעות הוראה, ובחרו שעות סיוע, יבוצע קיזוז בגין שעות סיוע היות ושעות אלו מועברות לרשות המקומית ולא למוסד.

גני חינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים
בעקבות עתירה שהוגשה ע"י איגוד מוסדות המוכשר, והיה למשרדנו זכות להעביר ניירות עבודה, הכיר משרד החינוך בחסרי תקצוב בגני ילדים חינוך מיוחד.
שיפוי חד פעמי בגין שנת תש"פ – התקבל כזכור בחודש ספטמבר ומיועד להשלים שכר לגננות שקבלו שכר שלא בהתאם לדרוג המלא, או לכיסוי גרעון למי ששילם מלא.
החל משנת הלימודים תשפ"א – הצטרפות לרפורמת אופק חדש. המוסדות יתוקצבו לפי פרופיל – בדומה לשכבות חינוך אחרות.
מוסדות אשר הצטרפו לרפורמה תעודכן המקדמה (כיום 14%) לשיעור של 26% רטרואקטיבית.
המשרד נערך בימים אלו לביצוע חישוב פרטני של מצבת גננות.
לאחר השלמת איסוף המידע ועיבוד הנתונים, יבוצע חישוב חוזר והתקציב יהיה בהתאם לזכאות פרטנית.
מוסדות שלא הצטרפו קבלו מקדמה של 14% רטרו מתחילת שנה. טרם הוברר האם יתוקצבו בפרופיל של המוסד או ערך קבוע.