אגרת שכפול וחומרים
נושאים אלו נכללים בתקציב מערכת גפן. בוצע תשלום למוסדות הזכאים אשר אינם מתוקצבים בגפן: גני ילדים ומוסדות יסודי מוכר שאינו רשמי.

סל תלמיד עולה
סל תלמיד לתלמידים שעלו לאחר 01.09.2019. מתקבל תקצוב של 448-1,125 ₪ שנתי לתלמיד בהתאם לשכבת הגיל ושנת העליה. יש להעביר את התקציב לתלמידים הזכאים.

איחוד משכורות
התקבלה מקדמת 70% על בסיס חודש 5.2022.

מענק 1500 שח לסייעות
התקבל תקצוב של כ 1,700 ₪ למשרת סייעת. התקצוב התקבל בכלל תקציבי הסייעות: עוזרות לגננות, סייעות כיתתיות, חריגות, שילוב, על יסודי, רפואיות, שניות ושכל"מ גני ילדים, במקביל – קוזזה המקדמה שהתקבלה בחודשים קודמים. בגין סייעות המתוקצבות בשיעור 70% צפויה השלמה ל 100% עבור המענק

תוספת הסכמי שכר ומקדמות עו"ה אופק וטרום אופק
החודש שולמו מקדמות בסך 1,000 ₪ לעו"ה באופק ו 500 ₪ לעו"ה טרום רפורמה. להרחבה בנושא עדכון שכר המורים – ראה חוזר משרדנו מחודש 9.2022.
התוספת הינה תוספת שקלית – 500 ₪ למשרת מורה. ותינתן בהתאם להיקף משרתו של המורה

התחדשות הלמידה
תוקצבה מקדמה לתקופה 9-12/2022. הרחבת מהות הרפורמה ראה להלן.

גמול חונך
תקצוב בגין חונכים במוסדות החינוך המיוחד המוכש"ר. התקציב בגין שנים תשפ"א תשפ"ב.

תקציב הסמינרים להכשרה עובדי הוראה
לראשונה מזה כעשור – גידול בשיעור תקצוב המכסות בסמינרים להכשרת עובדי הוראה. שיעור המכסה עומד על מעל 35% (אשתקד פחות מכ 30%) הודעות התקן נשלחות בימים אלו למוסדות. מומלץ לוודא תקצוב התואם את נתוני הדיווח. טרם שליחת הודעות התקן ביצע האגף בדיקת רישום תלמידים ואיתר חריגות. אלו הופחתו ממפקד הלומדים. רלוונטי בעיקר למרכזי השתלמויות.