קצובת הבראה שנתית
תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים.

מענק יובל
ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים מגב' רונית אלמוג במשרד החינוך.

החזר שכר לימוד
החודש הועברה פעימה שניה של תשלום החזר שכר לימוד למורים ולגננות.

הפעלת מכינות קיץ
בנושא זה הועברו מקדמות עבור הפעלת בתי הספר של החופש הגדול.

מקדמות שכר גננת חנ"מ
שיעור המקדמה גדל ל 32% למוסדות שנכנסו לאופק ו ל 20% למוסדות בעולם ישן. ראה הרחבה!

שעות הוראה של החמ"ד
החודש הועבר תקצוב לשנת תשפ"א. רמת תלי"ל עדיין אינה סופית ובחודש הבא יבוצע עדכון.

תקשוב קיזוז רשויות
החודש בוצע קיזוז רטרואקטיבית מתחילת שנה בהתאם לשיעור השתתפות הרשות כנדרש בתוכנית.