גמול לווי טיולים גננות
החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית.

סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים – גזירת תלמידים
החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) לתשפ"א.

אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח
הוקפאו תקציבים למוטב שלא הגיש מצבת מורים חתומה לאחד מהמוסדות שלו.

הסבת אקדמאים רבעון שלישי
החודש בוצע תשלום לרבעון שלישי למורים שמשתתפים בתכנית הסבת אקדמאים.

סייעות רפואיות
החל מהחודש תשלום לסייעות רפואיות ישולם מלא. חלקיות חודש אפריל (סגר) יבוצע תחשיב ידני בהמשך.

מסגרת חינוכיות בחופשות (ניצנים)
בוצע תשלום בגין חופשת פסח. במקביל קוזזה המקדמה ששולמה בחודש 12/20.

מענק יובל תש"פ
החודש עודכנו סכומים בגין תיקון נתוני שנת תש"פ.

בשורה! ליווי טיולים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים
לפני כשנה, במהלך שנת תש"פ פנה משרדנו למשרד החינוך בבקשה לתקצב את המוסדות הזכאים, אשר נשמטו כל השנים מתקצוב לווי טיולים כיתר המוסדות הרשמיים. בעקבות פניות חוזרות ונשנות של משרד מישו"ר התקבל החודש תקציב רטרו' מתחילת שנת תשפ"א. תקציב לשנת תש"פ מותנה בהעברת דוח ביצוע.
לבדיקת צפי זכאות תקציב לשנת תש"פ והנחיות לגבי דוחות ביצוע פנו אלינו.