גמול ליווי טיולים לגננות
החודש בוצע תשלום בקודי נושא 3 ו 33.

גני ילדים חנ"מ מוכש"ר
גם החודש בוצע חישוב פרופיל למוטבים באופק חדש אשר השלימו דיווחים לקביעת הדרגה והשלימו פתיחת תיקים. לתשומת לב! מוטבים אשר לא הגדירו אחראי דיווח (איש קשר) או לא דיווחו את עו"ה – הופחתה המקדמה לשנת תשפ"ב ובנוסף קוזזה מקדמת תשפ"א.

סל עולה, דמי שכפול ותשלומי חומרים
התקבלה החודש פעימה שלישית – גזירה אחרונה לשנת הלימודים תשפ"ב.

מענק 2000 ₪ סייעות חנ"מ
התקבלה החודש המקדמה בגובה 60%, התשלום הסופי יושלם בהתאם לדוחות ביצוע.

תגבור בגרות יהדות, שעות יעוץ והכוון, שעות רב
עודכנה השתתפות בגובה 70% רטרו מספטמבר. קיימים מוסדות אשר קבלו עד כה השתתפות של 100% בגין שעות רב, למוסדות אלו חושב קיזוז בשיעור 30% במודל ידניים.

חימום צינון
בוצע החודש תשלום לזכאים.

מענק יובל
שולמו החודש הפרשים בגין שנה קודמת.