בתקופה האחרונה, חלות תמורות מרחיקות לכת בעולם שכר העובדים. הן בעקבות עדכון שכר מינימום, והן רפורמות שונות כמו רפורמת סייעות ואופק חדש. חלק מהמוסדות  בתהליך, חלקם – הדרך לפניהם וחלקם עדיין על "גדר ההבטחות". האתגר של בקרה תקציבית לצד עמידה במחויבות שכר, הסברה לעובדים, תכנון תזרימי – עולה מדרגה. בהחלט קשוח.

⇐ עדכון שכר מינימום
עודכנו תקציבי משרד החינוך למשל: שכר גננות, סייעות (גני ילדים, כיתתיות, חריגות, שניות וכ') וכן תקציבי מרכיב קבוע יסודי ושרתים ומזכירים. בנוסף – שעות הוראה יסודי ללא אופק חדש. (לתשומת לב במוסד ח"מ שחלק מהמורים לא הצטרפו לאופק חדש התוספת תופיע רק עד ותק 23 מאחר וגמולי חינוך מיוחד מתקזזים בתחשיב השלמה למינימום – ראה חוזר מישו"ר חודש קודם). לגבי תקציב מרכיב קבוע בעל יסודי – לא בוצע עדכון לתקציב. משרד מישו"ר הפנה את תשומת לב משרד החינוך לחסר התקצוב – לשמחתנו וכרגיל משרד החינוך קשוב לעדכונים, ואכן יוסדר ויתוקצב בחודש הבא רטרו'.

⇐ רפורמת שכר הסייעות התקבל כמקדמה ב"ידניים"
נכון למועד כתיבת השורות הרפורמה חלה על מוסדות רשמיים בלבד. כרגע טרם נחתמה רפורמת הסייעות. התקציב המועבר לרשויות מועבר כמקדמה בלבד – עבור שלב א של הרפורמה "הסדר ביניים" שכולל רק חלק רכיבי עדכון שכר בסיס ותוספת ותק. לגבי יתר סעיפי הרפורמה כמו תוספת קידום מקצועי, תוספת עידוד אי העדרות לוח חופשות וכיוצ' – טרם התקבלה הסכמה בין מרכז שלטון מקומי המבקש לצמצם עלויות לרשויות לבין משרד האוצר. אלא ש… המשרד העביר מקדמות גם למוסדות המוכש"ר, ובהתאם להודעת משרד החינוך – מדבור בטעות ומקדמות אלו צפויות להתקזז בחודש הבא. נושאי התקצוב הרלוונטיים שתוקצבו בהתאם להודעת משרד החינוך בטעות: סייעות מיוחדות: סיעות כית. ב"ס חריגות, סייעות כיתתיות,  חוק שילוב סייעות, סייעות על יסודי,  סייעות רפואיות, סייעת 2 והעשרה -רשמי ומוכר, סייעת לילד חולה בבית. עדיין לא בשורה: חברי הכנסת ומשרד האוצר בוחנים היתכנות החלת הרפורמה גם במוכש"ר ולפחות בחינוך המיוחד.

⇐ גמול לווי טיולים גני ילדים
תוספת חד פעמית בסך 7.8 ₪ לתלמיד (כ 220 ₪ בונוס לגננת)

⇐ סל קליטה, דמי שכלול ותשלומי הורים חומרים
התקבל תקציב אחרון לשנת תשפ"ג לפי תלמידים מעודכנים.

⇐ צמצום פערים ובאים בטוב
בוצעה התחשבנות סופית בגין שנה"ל תשפ"ב.

מילוי מקום סייעות וגננות רשויות מקומיות
הנושא שולם החודש לראשונה במודול מוטבים עבור הרשויות שנרשמו לתוכנית. מדובר בסייעת המחליפה גננת, הרשות אינה מתוקצבת על תוספת מלוי מקום (במוכש"ר כלול בשכל"מ תוספת 5% מלוי מקום) לרשות ניתנה אפשרות להגיש בקשה לשיפוי "דמי החלפת גננת". הבקשות הוגשו מתחילת שנת הלימודים אולם התקצוב התעכב בין היתר בגלל מורכבות טכנית לביצוע הצלבה בין גננת נעדרת לשיפוי הסייעת לאותה הגננת.

⇐ מענק השתלמות והחזרי שכר לימוד
בוצעו קיזוזים בגין ביקורות שנים קודמות. חשוב לוודא שלא קוזז בעודף.

⇐ התחדשות הלמידה במוסדות על יסודי
בחודש נוכחי התקבלה מקדמה  ידנית ישירות לחשבון הבנק. רפורמת שרת החינוך הקודמת – יפעת שאשא ביטון – קידמה מינוי רכזים במסגרת רפורמה במקצועות המח"ר. השר הנוכחי ביטל את הרפורמה. תקצוב הרכזים כרגע כמקדמות. סביר שיתבקש דוח ביצוע ומי ששילם – לא יקוזז. אבל טרם התקבלה הכרעה סופית.