השאלת מורים
שולמה מקדמה בגובה 70%, החל מחודש הבא יועבר תשלום לפי דיווח נתוני המורים.

בחינות בגרות אחה"צ
תשלום עבור שעות אחה"צ של המזכירות לצורך בחינות הבגרות. גובה התשלום נקבע בהתאם לבחינות שהתקיימו בקיץ תשפ"א.

סל קליטה לתלמידים עולים מאתיופיה
לתלמידים שעלו משנת 2006. תקציב של כ 400-800 ₪ לתלמיד, יש להעביר לתלמידים הזכאים.

תכנים דיגיטליים תשפ"ב
מוסדות שבחרו באופציה של רכישה עצמאית קיבלו החודש מקדמה בשיעור 50% מסכום ההקצבה. יתרת ההקצבה תשלום בחודש 3.2022 בכפוף להגשת דוח ביצוע.

באים בטוב
סל מענים חינוכיים למוסדות יסודי, חינוך מיוחד ועל יסודי בחינוך הרשמי, המוכשר והפטור. הסכום הינם פר מוסד: ביסודי ובחט"ב – 28,738 ₪, בעל יסודי – 20,000 ₪. החודש התקבלה מקדמה בגובה 50%. פעימה שניה תתוקצב לאחר הגשת דוח ביצוע.

שיפוצי קיץ
החודש בוצעה השלמה בגין שיפוצי קיץ עבור שנת תשפ"א.

מסגרות של החופש הגדול תשפ"א
החודש שולמו נושאי החופש הגדול בגין שנה"ל תשפ"א. הכספים הועברו בהתאם לדוחות הביצוע.

תקציבים בהם בוצעה השלמה מלאה לתקציב שנת תשפ"א ותשלום חלקי לשנת תשפ"ב:

מקדמות גני ילדים חנ"מ מוכשר
בחודשים קודמים התקבלה מקדמה כפולה אשר קוזזה בחודש נוכחי. לפיכך, מוסדות רבים כלל לא תוקצבו בחודש נוכחי.

אישור ניהול תקין
בעלות שאין ברשותה אישור ניהול תקין לשנת 2022 לא תתוקצב החל מחודש 1.2022.