⇐ מלגות סיוע בתשלומי הוריםחשוב! המוסדות תוקצבו מלגות למוסדות החנ"מ והמוכש"ר. כיצד נמנע מקיזוז?
תנאי א: דיווח גביה מהורים במערכת אפיק. תנאי ב: יש לבצע את התהליך עפ"י חוזר מנכ"ל (קישור). המלגות ניתנות לתלמידים בהתאם למבחן הכנסה ויש לתעד תהליך מתן המלגה.

⇐ כלל המוסדות – מסיבות כיתתיות וסל תרבות
התקבל תקצוב של 20 ₪ לתלמיד: 8 ₪ עבור מסיבות ו 12 ₪ עבור סל תרבות. (בעקבות עדכון  תעריף הביטוח לתלמיד מ 49 ₪ ל 69 ₪ לשנה)

⇐ תוספת הסכמי שכר ומקדמות עו"ה אופק וטרום אופק
החודש שולמה מקדמה ב' בסך 1,000 ₪ לעו"ה באופק ו 500 ₪ לעו"ה טרום רפורמה. במוסדות היסודי התקבלה מקדמה כפולה – צפוי קיזוז בחודש הבא. ראה חוזר חודש 9.2022.

⇐ סל שילוב גני ילדים
בוצעו תיקונים מתחילת שנת הלימודים, ועל כן היו קיזוזים/תוספות בחודש נוכחי. ככל שידרשו עוד תיקונים תצא על כך הודעה בחוזרי המית"ר החודשיים. ראה הרחבה בנושא לעיל.

⇐ תגבור בגרות יהדות, שעות רב ושעות יעוץ והכוון
התקבל תקצוב של 35% רטרו' מתחילת שנת הלימודים.

⇐ שעות רבנים במוסד עי"ס
התקבל תקצוב מלא מתחילת שנת הלימודים.

⇐ בתי ספר מקדמי בריאות
הועברה מקדמה בגין שנה"ל תשפ"ב. יש להעביר דוחות ביצוע ליחידה המקצועית עד ל1.03.23 במידה ולא המקדמה תקוזז בתחולת 3/23.

⇐ הדרך החדשה לקהילה האתיופית
הועברה מקדמה. החל מחודש הבא יתוקצב כסדר במוכרים.

⇐ ניצנים חנוכה
שולמה מקדמה שתקוזז בתחולת מרץ 03.23. התשלום הסופי יהיה כנגד דוחות ביצוע.

⇐ חטיבה – איחוד משכורות
שאילה והשאלת מורים התקבלה מקדמת 70% בחודש הבא יתקבל תקציב סדיר.

⇐ בנושאים הבאים התקבל תקצוב בגין שנת תשפ"ב
התנסות מדעית טכנולוגית, התנסות מדעית טכנולוגית, תקציב מסגרות קיץ, שעות תמריץ וטיפוח למוסדות המוכש"ר, באים בטוב וצמצום פערים (השלמת מקדמה)