קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח
החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל המוסדות שתחתיה.

סייעת שניה גני ילדים
כפי שפירסמנו בחוזר חודש קודם, נושא תשלום סייעת שניה בגני ילדים מבוסס על עלות של סייעת בגן חובה. היות ובתחשיב סייעת בחודש ינואר משופה תשלום אוטומציה בגני הילדים נוצר שיפוי עודף לסייעת השנייה. החודש בוצע קיזוז עבור שנת תשפ"א. סך של כ 220 ₪ – 280 ₪ לגן.
לגבי התקצוב ביתר שניתן בשנות התקציב הקודמות –משרד החינוך יקיים דיון האם לבצע קיזוז רטרואקטיבית.

גמול ליווי טיולים במוסדות המוכש"ר
קיים חסר תקציב בגין תלמידי כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים.

בחודש 6.2020 פנה משרדנו למשרד החינוך בבקשה לבחון את החסר התקציבי. משרד החינוך בדק את הנושא ואמור לבחון החזר תקציב למוסדות הזכאים – כולל תקצוב רטרואקטיבי.
בחודש נוכחי – ביצע משרה"ח קיזוז למוסדות שתוקצבו ביתר בנושא זה. בחוזר מית"ר נכתב כי: "נושאי החינוך הרגיל צפויים לעבור שינוי לטובת תקצוב כיתות החנ"מ – הנושא בטיפול". משרדנו ימשיך לעקוב ולעדכן.

ניצנים
בוצעו קיזוזים לחודשים ינואר-פברואר בשל הסגרים. משרד החינוך פועל לתקצוב הימים בהם התקיימה פעילות בבית הספר. הפרשי תשלום צפויים להיות משולמים בחודש הבא.

מסגרות חינוכיות בחופשה
הועברו מקדמות בגין חופשת הפסח לגני הילדים. ב 1.7 המקדמה תקוזז ויועבר תשלום בהתאם לדוחות ביצוע.