הקפאת תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח.
מועד ההגשה חלף, מוסדות שלא יגישו מצבת מורים חתומה לא יתוקצבו החל מחודש הבא. (הדחיה בחודש הינה בעקבות חג הפסח).

מענק סייעות חינו"מ 2000 ₪
בשבועיים הראשונים של חודש מאי תועבר מקדמה (בגובה 60% ) ישירות לחשבון הבנק על סך 2,000 ₪ לסייעת שהועסקה באופן מלא במהלך חופשת פסח. התשלום יותנה בדוחות ביצוע. התקציב יתקבל במידה ובדוחות הביצוע יסמן המעסיק כי הסייעת זכאית לשכר בהתאם למגזר ציבורי.

גני ילדים חנ"מ מוכש"ר
גם החודש בוצע חישוב פרופיל למוטבים באופק חדש אשר השלימו דיווחים לקביעת הדרגה והשלימו פתיחת תיקים. במקרה ופרופיל נמוך מהמקדמה ששולמה למוטב יקוזז בתשלומים עד חודש אוגוסט 2022.
לתשומת לב! קוזזו תשלומי המקדמה לשנת תשפ"ב באופן גורף – למוטבים אשר לא הגדירו אחראי דיווח (איש קשר) או לא דיווחו את עו"ה. בחודש הבא צפויה גם להתקזז מקדמת תשפ"א.