סל תלמיד עולה
בוצע תשלום בגין סל תלמיד לעולה, על פי מצבת תלמידים מעודכנת לשנה נוכחית. להרחבה על מהות התקציב ראה חוזר משרדנו מחודש קודם.

רמת שרות תשפ"ב
בוצע חישוב רמת שירות בהתאם לדיווח. מוסדות שטרם דווחו חושבה עבורם רמת שירות מינימלית. מומלץ לדווח בהקדם ולוודא עמידה בדרישות מדרש החינוך לתעודות בעלי התפקידים.

תקציב 60 שעות בודדות
לבתי הספר היסודיים , חט"ב והחט"ע בגין שעות מילוי מקום. התקציב הועבר בחודש נוכחי תרגיל התקצוב: ערך שעת ש"ש של המוסד בחלוקה ל 4.33 (ע"מ להגיע לשעה בודדת) והכפלה ב 60 שעות

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים
תשלום אגרת שכפול מועבר לפי גזירת תלמידים 3 פעמים בשנה (נובמבר, פברואר ומאי). התעריף המועבר הינו שליש מהתעריף השנתי. החודש עודכן התעריף עבור תחולת נובמבר 21. מטרת פיצול התקציב הינה לתת מענה לשינויים במצבת התלמידים הקיימת במוסד.

קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים חתומה על ידי רו"ח
בחודש נוכחי בוצע קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים עד לתאריך ה 31.1.2022. אחוז הקיזוז הינו 10% מגובה שכר הלימוד. (בפועל נראה כי הקיזוז בוצע במוסדות יסודי מוכש"ר בלבד). בחודש הבא – צפוי קיזוז של 20% מגובה שכר הלימוד. ובתחולת חודש אפריל – צפויה הקפאת תקצוב למוסדות אשר לא ידווחו את מצבת המורים כנדרש. עדכונים במצבת ניתן לבצע עד ה 3.5.2022.

תוספת המעונות
עבור ילד ראשון- 324 ₪ (גידול של 9 ₪ לעומת שנה קודמת) ועבור ילד שני- 219 ₪ (גידול של 6 ₪).

תוספת שקלית 2016
עודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן. לכיתה נורמטיבית.