החודש עדיין ישנם תקציבים שהועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"א.

(*) בחודש קודם שולמה תוספת עבור 15 שעות בהתאם למתווה של שרת החינוך, החודש קוזזה תוספת זו בכל המוסדות. מבדיקה מול משרד החינוך עולה כי התקצוב יועבר בחישוב פרטני בחודש הבא.

תקציב סמינרים להכשרת עובדי הוראה
אף בחודש הבא, התקציב יתקבל בהתאם למכסות שנה קודמת. עדכון בהתאם לנתוני שנת תשפ"ב יבוצע בתשלום חודש דצמבר בתחולה רטרואקטיבית מתחילת השנה.

עדכון עלויות עובדי מינהל
החודש שולמה תוספת בגין תשלום אגודה מקצועית לעובדי מינהל. 390 ₪ לאגודה אחת, 780 ₪ לשתי אגודות.

שיפוצי קיץ
החודש שולמו שיפוצי קיץ לרשויות עבור מוסדות החינוך.

גני ילדים חנ"מ מוכשר – תשפ"א ותשפ"ב
מאחר שטרם הושלם דיווח מצבת עו"ה טרם נקבע פרופיל למוסדות. המוסדות יתוקצבו במקדמות: לבעלות אשר הצטרפה לרפורמה 32%. לבעלות שלא הצטרפה לרפורמה 20%. בשלב זה, המקדמות הידניות שניתנו בגין שנה"ל תשפ"א לא תקוזזנה. לאחר השלמת מלוא תהליך דיווח מצבת עו"ה יבוצע חישוב מעודכן של התקציב המגיע לגנ"י חנ"מ מוכש"ר לשנה"ל תשפ"א והמקדמות תקוזזנה.