תקציב בגין מענק הישגיים בחטיבה עליונה
מענק לצוות ההוראה בחטיבות העליונות בגין הישגי בית הספר.
בגין מענק זה לא קיימת זכאות להפרשה לגמל וקרה"ש. סכומי התקציב כוללים עלויות מעביד. סכומי התקציב:
רמה 1 – 10,560 ₪ רמה 2 – 7,920 ₪ רמה 3 – 5,280 ₪ רמה 4 – 3,960 ₪

ברכות ללקוחות משרדנו הזכאים למענק זה!

הקפאת תשלומים לשנת תשפ"ג למוסדות ללא רישיון
ההקפאה תמשיך עד להסדרת הרישיון.

מקדמות גפן
המקדמות יועברו בתאריך ה 20.9.2022 מותנה בחתימת הרשות והמוסד על הצטרפות לתכנית גפן. מקדמות אלו יקוזזו חודש הבא כאשר התשלומים יכנסו במודולים הרלוונטיים לכל נושא.

מקדמות חופש הגדול
המקדמות עודכנו לפי נתוני רישום בגובה 50%.

מענק פסיכולוגים 2022
בהתאם להסכם הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 20.01.22, בשים לב לטענות בדבר עומסי העבודה הצפויים בתקופה שבין פברואר ליוני 2022, בנוגע לעבודת וועדות הזכאות והאפיון לפי חוק החינוך המיוחד אשר ידרשו עבודה מאומצת וחריגה, נקבעה זכאותם למענק בגין התקופה שמיום 1.2.2022 ועד ליום 30.6.2022. החודש עודכנה תוספת זו.

קיזוז מקדמות בגני ילדים בחינוך המיוחד וסייעות כיתתיות ( נושאים: 3+33+171)
החודש קוזזו מקדמות בנושאים אלו ולא חודשה מקדמת במערכת במקביל. לאחר פניית המוסדות הועברה מקדמה ידנית.