אגרת אוטומציה (גני ילדים)
התקבל תקציב בסך של 8.13 ₪ לתלמיד (נושאים 3+19)

ניהול תקין
לא הועבר תקציב לבעלות שאין ברשותה ניהול תקין לשנת 2022. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. עם קבלת האישור חשוב לוודא כי גם מינהל התשלומים במשרד החינוך מודע לאישור על מנת למנוע הפסד זמן ועיכוב חודש נוסף.

השאלת מורים
בוצע חישוב בהתאם לנתוני דיווח תשפ"ב בתחולה רטרואקטיבית החל מחודש 9/21

רמת שרות תשפ"ב
נגזרו נתונים לחישוב רמת השרות לשנת תשפ"ב. תקצוב החודש הבא יחושב בהתאם לרמת השרות העדכנית. חשוב להמשיך לקדם אישורים לבעלי התפקידים שטרם אושרו למוסד, חישוב נוסף יבוצע במהלך השנה וישפיע רטרואקטיבית על תקצוב המוסד.

גני חנ"מ מוכש"ר
עודכן תקצוב תואם פרופיל למרבית הבעלויות אשר השלימו את תהליך דיווח המצבת וקביעת הדרגות. עקב תקלה טכנית ישנם מוטבים להם החישוב טרם בוצע עדכון וע"כ הועברה תוספת כמקדמה.

מוסדות על יסודי
שעות פרטניות ותומכות תשפ"א – שולמו פערים בגין שנה קודמת עבור שעות פרונטל שתוקצבו בסוף שנת הלימודים ובטעות לא נכללו אוטומטית בחישוב.

מטהרי אויר
תקציב המיועד לגנים ובתי ספר יסודיים שהגישו בקשה לתקצוב. התקבל סך של 1,600 ₪ לכיתה נורמטיבית.

קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים חתומה על ידי רו"ח
בחודש הבא יבוצעו קיזוזים בגין אי הגשת מצבת מורים עד לתאריך ה 31.1.2022. אחוז הקיזוז הינו 10% מגובה שכר הלימוד. מוסדות אשר טרם הגישו מצבת חתומה ע"י רו"ח מומלץ להזדרז ולהגיש בהקדם. עדכונים במצבת ניתן לבצע עד ה 3.5.2022.