עמותה הנתמכת במסגרת סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נדרשת לעמוד במספר כללים אשר נקבעו בנוהל תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

להלן עשרת הכללים העיקריים עליהם נדרשת להקפיד עמותה נתמכת:

 1. מימון עצמי- מימון הפעילות ממקורות עצמיים יהיה לפחות 10% מעלות הפעילות.
 2. שיעור תמיכה ציבורית- התמיכה הציבורית לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.
 3. כפל מימון ממשלתי- מוסד ציבורי לא יקבל כפל תמיכה מאותו משרד או ממשרד אחר בעד אותה פעילות נתמכת.
 4. שיעור הנהלה וכלליות- שיעור הוצאות הנהלה וכלליות  ממחזור ההכנסות לא יעלה על  השיעור הקבוע בנוהל.
 5. עלות שכר ניהולי- שכר עובדי ניהול לא יעלה על הסכום שנקבע בנוהל, כ-630 אש"ח.
 6. העברות אסורות ועמותות צינור- מוסד ציבורי נתמך לא יעביר כספים ללא תמורה וכן לא יתן הלוואה (בריבית או שלא בריבית) לכל גורם.
  ככל שהעמותה מקבלת כספי ממשלה בשיעור הנמוך מ-25% ובסכום הנמוך מ-5 מליון שח, כלל זה לא יחול.
 7. עודפים וגירעונות נצברים- גרעון או עודף מצטבר- לא יעלה על 50% ממחזור ההכנסות.
 8. קיום אישור ניהול תקין- מוסד ציבורי נתמך חייב אישור ניהול תקין.
 9. הפעילות מבוצעת ע"י המוסד הציבורי בעצמו- תמיכות יינתנו בעד פעילות שמוסד ציבורי- מבקש התמיכה מקיים בעצמו.
 10. שווי מתנדבים- הכרה בהתאם לכללים- במידה והוכר שווי מתנדבים – יש לנהל רישום מסודר של המתנדבים ושעות עבודתם, יכללו בדוחות הכספיים, שווי המתנדבים לא יעלה על שכר מינימום.