משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת "הגנים ובתי הספר של החופש הגדול". להלן תמצית העדכונים לשנת תשפ"ג לעומת שנה קודמת (מצ"ב החוזר המלא)
1. זכאות סייעת אישית – תלמידים עם זכאות לסל אישי, בגן/בכיתה לחינוך רגיל, המקבלים תמיכה מסוג סיוע לאורך השנה, תתאפשר סייעת אישית במהלך הפעילות בחופשה בהיקף שעות שבועיות דומה לזה שהיה במהלך השנה.
2. פטור מרישוי קייטנות לפי עמידה בתנאים – החל מקיץ תשפ"ג, לאור התיקון לתקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) התשע"ב,2011 – רשות שעומדת בתנאים הכלולים בתיקון תהיה פטורה מעמידה בדרישות רישוי קייטנות.
3. בשורה במוכר שאינו רשמי! לראשונה תקציב רכז גנים. בגנים בהם הגננת איננה מוסמכת, על הרכזת להיות גננת מוסמכת. בהיקף מישרה של 5 שעות ביום + 6 שעות הכנה. כל רכזת ממונה על 5-7 גנים. על הרכזת לעבור הכשרת ביטחון של 3 שעות.

4. סל העשרה בבית ספר – הורחב סל העשרה בעקבות שיתוף פעולה עם משרד התרבות. לפיכך, יש להקצות מתוך סל זה לפחות 30% לטובת פעולות תרבות, כגון- מחול, מוסיקה, דרמה ותאטרון וכד'.

5. מוסדות הפטור לא נכללים בקול קורא זה. חברי הכנסת בשיתוף עם איגוד מוסדות הפטור פועלים לשילוב מוסדות הפטור בתקציב זה.