[קרובי משפחה בעמותה]

כדי להימנע ממצבים של ניגוד עניינים פסול וטובת הנאה אישית נקבעו כללים מגבילים להעסקת קרובי משפחה והגבלת מספר המינויים לאותו תפקיד מאותה משפחה. לתשומת לב ההגבלה על חבר ועדת ביקורת גדולה מחבר ועד! לעניין עמותה שלה אישור לפי סעיף 46 קיימות הנחיות מחמירות יותר – ראה סיכום בנפרד.

1. הגבלה במינוי מוסדות:

א. רוב חברי הועד או רוב חברי וועדת הביקורת לא יהיו קרובי משפחה.
ב. חבר ועדת ביקורת לא יהיה קרוב משפחה של חבר ועד. הגדרת קרוב – אח, הורה, סבים וצאצאים ובני זוגם של כל אחד מאלה.

2. הגבלות במורשי חתימה: מורשי החתימה יהיו חברי עמותה או בעלי תפקיד בה. המגבלות:

א. מורשי החתימה לא יהיו בדרגת קירבה ראשונה ביניהם.
ב. חבר ועדת ביקורת אינו יכול להיות מורשה חתימה.
ג. עמותה שאימצה את סעיף 18 לתקנון המצוי, איננה רשאית למנות מורשה חתימה שאיננו חבר ועד.

3. הגבלה בהעסקה וקבלת שכר:

א. קרוב משפחה של חברי ועד יכול להיות מועסק בסכום ובתנאים שוויוניים עד 10% משיעור העובדים ועד 10% משיעור השכר.
ב. קרוב משפחה של חבר ועדת ביקורת או גוף מבקר לא יכול להיות מועסק כלל בעמותה.

לחוזר בנושא תשלומים לחברי ועד או לחבר ועד ביקורת >>>