המשרד לשירותי דת פירסם קול קורא להגשת בקשת תמיכה במערכת מרכבה למשכורת רב הקהילה.
פתיחת בקשת תמיכה לעמותות המבקשות לראשונה עד 5.8.2021.

הגשת הבקשה עד ה 3.9.2021

סכום מקסימלי לשנה: כ- 40,000 ש"ח. חובה לשלם משכורת מידי חודש בחודשו לרב הקהילה בתוספת 11.11% לפחות. לא יוכרו תלושים עם הפרשים רטרואקטיביים.

לקוחותינו המעונינים בסיוע בהגשת התמיכה נא לפנות לשרה sarab@cpa.mishor.co.il

עיקר מבחני התמיכה
הקהילה
א. הקהילה מונה 40 בתי-אב לפחות, הגרים באותה רשות מקומית או בטווח של 2 קילומטרים מבית הכנסת של הקהילה והמתכנסים באופן קבוע, במבנה העומד לרשות הקהילה. "מתפלל קבוע" ייחשב אדם שמשתתף באופן קבוע בפעילות וששילם או תרם מכספו 20 ש"ח לפחות בשנה לקהילה.

הפעילות
ב. הקהילה קיימה פעילות דרך קבע בקהילה במשך השנתיים שקדמו לשנה שבגינה מוגשת בקשת התמיכה, לכל הפחות, בהיקף שלא פחת מ- 15 שעות בשבוע לאורך השנתיים שקדמו לשנת הבקשה. לעניין סעיף זה בלבד, יוכרו פעילויות של ניהול תפילות.
ג. לשימוש הקהילה עומד מבנה לתפילה וללימוד שבו מתקיימות שתי תפילות לפחות בכל אחד מימות השבוע, בהשתתפות 10 מתפללים, בנוסף מתקיימות בו כל התפילות בשבתות ומועדים, בהשתתפות 35 מתפללים.
ד. פעילות במסגרת מוסד ציבורי עם אישור ניהול תקין.
ה. בין הקהילה ובין ראש הקהילה קיים הסכם ובו בין היתר:
(1) ראש הקהילה יידרש להקדיש לקהילה לפחות 30 שעות בחודש, בנוסף ראש הקהילה יידרש לשהות במקום בו פעולת הקהילה 30 שבתות לפחות בשנה ובחגים.
(2) ראש הקהילה המועסק על ידי העמותה אינו מקבל שכר ממקור אחר בעד פעילותו כראש הקהילה.
(3) חובתו של ראש הקהילה להיות זמין לבני קהילתו.
(4) השכר המשולם על ידי הקהילה לא יפחת משכר מינימום.

הרב
ו. יש בידו אישור המעיד על כך שלמד 6 שנים לפחות מעל גיל 18, במסגרת מוסד תורני והובא בחשבון לצורך קבלת תמיכה במסגרת מבחני תמיכה במוסדות תורניים, או שלמד במסגרת מכינה תורנית קדם-צבאית. (לימודים במוסד מקביל יאושרו עם צירוף ראיות מספקות ללימודים אלו).
ז. הוא עמד בשתי בחינות לפחות במסלול ההסמכה של הרבנות הראשית לתעודת "יורה יורה", ובלבד שאחת הבחינות היא בנושאים האלה: שבת, איסור והיתר או הלכות נידה. או לחילופין הוא כיהן במשך חמש שנים לפחות כראש מוסד תורני שנתמך בידי אגף מוסדות תורניים במשרד במהלך תקופה זו. ובידו אישור המעיד על כך שלמד 7 שנים נוספות לפחות במסגרת מוסד תורני מוכר ונתמך.

המיקום
ח. הקהילה היא קהילה יהודית-דתית בארץ שבית הכנסת שלה ממוקם באזורים המדורגים באשכולות 1עד 14 (מתוך 20 ), לפי המדד חברתי כלכלי.
ט. קהילה במועצה אזורית תאושר רק אם הקהילה מצויה ביישוב שבתחומו אין אדם שמוגדר רב הישוב; וכן הקהילה מצויה ביישוב שבתחומו לא מתגורר (בדגש על מתגורר) אדם שמוגדר רב אזורי באותה מועצה אזורית.
הגשת הבקשה אינה פשוטה וכוללת:

< טפסים ואסמכתאות רבות במסגרת "טופס עמידה בתנאי סף".
< הגשת בקשת תמיכה ב"מרכבה", לאחר אישור נציג גוף, באמצעות כרטיסים חכמים. קול קורא שמספרו 13568.