רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי.
משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל (2006/4) המציג נוהל פרטני עליו נדרשות הרשויות להקפיד בבואן לאשר תמיכות.

מהי תמיכה?
תמיכה – מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה. כתמיכה תחשב גם הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר. לתשומת לב! הקצאת מקרקעין אינה נחשבת לתמיכה.

מי זכאי לבקש תמיכה?
"מוסד ציבור" או "מוסד": גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים,למטרה של חינוך ,תרבות ,דת ,מדע ,אמנות ,רווחה ,בריאות ,ספורט או מטרה דומה.
לא יחשב מוסד ציבור: חברה ממשלתית, חברה עירונית או חברת בת עירונית, תאגיד עירוני, תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר.

תקציב או תמיכה?
יש להבחין בין תקציב לתמיכה. תקציב זהו תשלום הניתן מכח חוק, ולרשות לא קיים שיקול דעת בקביעת הפרמטרים או הסכומים הנדרשים, לעומת תמיכה בה הרשות נדרשת אמנם להצמד לנוהל, אך קיים כר החלטה נרחב לקביעת סוגי התמיכות והקריטריונים.

קביעת תבחיני התמיכות
תבחינים הינם הנושאים עבורם אושר לבקש תמיכה. התבחינים נקבעים ע"י הועדה המקצועית, ומוגשים לאישור המליאה.

הוראות מיוחדות בקביעת תנאי סף
שיעור התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.
המוסד הנתמך נדרש בפעילות במשך שנה לפחות בנושא עבורו מבוקשת תמיכה.

פרסום התבחינים
את התבחינים המאושרים ע"י המועצה יש לפרסם לעיון הציבור – במשרדי הרשות, וכן באתר האינטרנט של הרשות.

פרסום הודעה על בקשות לתמיכה
יש לפרסם את ההודעה בעיתונות כשבועיים לאחר אישור תקציב התמיכות במועצה. (יש להדגיש בהודעה כי אין וודאות לתקציב בנושא התמיכה).
המועד להגשת הבקשות מינימום 30 יום ממועד פרסום ההודעה.

מסמכים הנדרשים בבקשה
בנוהל מפורטים רשימת מסמכים בסיסיים שחובה לקבל במסגרת הבקשה לתמיכה.

תשלום התמיכה
התשלום יועבר במישרין לחשבון הבנק של הגוף הנתמך.
מועדי התשלום וגובה התשלום יקבעו ע"פ היקף הפעולות הנתמכות ובכפוף לדוח ביצוע שיתקבל.

פיקוח
נדרשת למנות בכתב מפקח על שימוש בכספי התמיכות. תפקידי המפקח לוודא כי התמיכה משמשת ליעדה, המוסד מקיים את התנאים שקבעה הרשות הנוגעים לתמיכה. המפקח נדרש לדווח את ממצאיו לוועדה המקצועית.

קישור לתרשים זרימה תהליך ולוחות זמנים

קישור לנוהל תמיכות משרד הפנים חוזר מנכ"ל 4/2006