לתאגיד יש בדר"כ סמכות לתת פטור, לשפות או לבטח נושאי משרה מאחריותם בשל הפרת חובת אמונים או חובת זהירות כלפי התאגיד. למשל: תביעת מקבלי שרותים כנגד אפליה המבוצעת כמדניות חבר הועד, וכן הלאה. כאשר מדובר בעמותה/בחל"צ – הם אינם רשאים אף פעם לפטור מאחריות את נושאי המשרה. אולם רשם העמותות קבע כללים מתי מותר לשפות או לבטח את נושאי המשרה בשל חבות שתוטל עלייהם עקב פעולה שעשו מתוקף תפקידם, ללא שיהיה חשש לחלוקת רווחים:

כיצד מותר לעמותה/חל"צ לבטח או לשפות נושא משרה בה?

הוראות כלליות:
א. יש לקבל אישור אסיפה כללית.
ב. ישנם 4 מקרים אותם בשום אופן לא ניתן לשפות/לבטח:

1. הפרת חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בעמותה.
2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו.

ביטוח

ביטוח

שיפוי

שיפוי

פוליסת אחריות נושאי משרה

הירשוביץ

האחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה במסגרת תפקידם הולכת וגוברת בעולם כולו. אכיפה מנהלית ביחד עם תקדימים משפטיים הנוצרים כל העת, מגדילים את החשיפה של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות ובעמותות לתביעות אישיות העלולות להיות מוגשות נגדם.
זה אינו סיכון תיאורטי בלבד. לאחרונה אנו עדים לגידול משמעותי במספר התביעות האישיות המוגשות נגד דירקטורים ונושאי משרה וזאת כתוצאה ישירה של התחזקות המגמה להטלת אחריות אישית על דירקטורים ונושאי משרה, אשר מעמידה בסכנה אף את נכסיהם הפרטיים.
לאחרונה הוגשו תביעות כספיות אישיות כנגד נושאי משרה בעמותה בגין :
העדפות פסולות של העמותה כגון אי קבלה בתנאים שונים, הולכות ונרקמות תביעות בגין העדפות שכר פסולות, כמו כן הוגשו תביעות בגין הפרת חוזה של כספים שמקורם בתרומות, שינויים בשילוט בנינים שהוקדשו למטרה מסוימת ושונו.
נושאי משרה נתבעו גם בהחלטות פסולות בהעדפות נותן שירות חיצוני ללא נימוקים סבירים, בגין נזקים שנגרמו בגין ביטול חוזים/הבנות להתקשרות
כדי להגן על נושאי המשרה קיימת אפשרות לערוך עבורם פוליסת ביטוח. הפוליסה אינה שמית אלא היא מכסה את כל נושאי המשרה תחת אותה קורת גג. כנגד תביעות אישיות שאינן פליליות. יחד עם זאת הפוליסה מכסה את ההליך המשפטי כל עוד לא הוברר שמדובר במעשה פלילי.

אנחנו בהירשוביץ פתרונות בנינו במיוחד עבור עמותות

> פוליסה עם ביטוחים מורחבים במחיר אטרקטיבי
> פוליסה מודולרית עם אפשרות לביטוח סכומי בטוח גבוהים
> הליך הצטרפות פשוט בטופס אחד קל למילוי – ללא צורך בהמצאת דוחות כספיים ושאלות חודרניות הנדרשות בשוק הביטוח

להלן על קצה המזלג עיקרי תנאי הגדרות והרחבות נספח מיוחד

הגדרת מבוטח מורחבת לכלול חברי ועד וחברי ועדות שונות
הגדרת מבוטח מורחבת לכלול כל עובד במשרה ניהולית,
הגדרת מבוטח מורחבת לכלול גם נושא נשרה המועסק על בסיס חשבונית/הסכם ניהול
ויתור על זכות השיבוב כלפי דירקטורים ונושאי משרה(למעט במקרה של נזק ומרמה)
ללא חריג אחריות מקצועית
הרחבה לדירקטורים ונושאי משרה פורשים – לתקופה של 84 חודשים ללא תוספת עלות
הרחבה להוצאות בגין יחסי ציבור בעת תביעה ש"ס של 150,000 $

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה המחלקה העסקית הירשוביץ פתרונות 0747600400