לציון האיתנות הפיננסית של העמותה יש השלכה על ניקוד בהגשת מכרזים שונים ותנאי מול משרדי ממשלה שונים. גם הבנק שלכם לומד אתכם באמצעות הדוח הכספי.

שיפור יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת יחס הון – יחס הרכוש השוטף (בנקים, שקים, כספים בקופה, הכנסות לקבל, יתרות חייבים לזמן קצר) להתחייבות השוטפת (התחייבות לעובדים ולקופות בגלל שכר דצמבר או חודשים קודמים, שקים לפירעון שטרם נפרעו, הלוואות לזמן קצר, מינוס בעו”ש, יתרת ספקים חשבוניות פתוחות שטרם שולמו). היחס המומלץ הוא לכל הפחות 0.8. כלומר: על כל 100 ₪ חובות יש לוודא כי לכל הפחות יש כסף זמין של 80 ₪. על מנת לקבל ניקוד מקסימלי מומלץ לפעול ליחס גדול או שווה ל- 1.
הקדמת הכנסות – כל הכנסה שתתקבל לפני סוף שנת המס תשפר את היחסים הפיננסים. הקדמת הכנסות יכולה להיות גם באמצעות תקבול שקים עתידיים (אם לעמותה סעיף 46 הזיכוי לתורם רלוונטי רק במועד הפירעון).
המרת הלוואות לזמן קצר – וכן יתרת עו”ש במינוס – בהלוואה לזמן ארוך יותר (כלומר החזר עיקרי שלא בשנה הקרובה והלאה, מה שיאפשר להציג כהלוואה לזמן ארוך ולא כהלוואה לזמן קצר). בדומה לכך אם לעמותה התחייבות לגוף פרטי (שאינו בנקאי) מומלץ לקבל אישור בכתב כי מדובר בהלוואה לזמן ארוך.
צמצום יתרות חייבים לעמותה – לעמותה עם יתרת חייבים משנים קודמות כגון: תלמידים חייבים, הלוואות שנתנה העמותה לפרטיים/ לעמותות/ לעובדים, וכדומה, מומלץ לבצע גביה, להקטין את החוב ולהראות פעילות ממשית. יתרה עומדת עלולה להיחשב כבלתי ממשית, ולפגוע משמעותית במדדי האיתנות הפיננסית.
הלוואות – הלוואה הינה מקור מתמיד לבדיקה ולחקירה. יש לוודא כי נחתם הסכם לכל הלוואה במהלך השנה וכי עומדים בתנאי ההסכם. אם קיימת אי עמידה בתנאי ההסכם: לו”ז, הצמדה או פריסה – חשוב לעדכן את הסכם. כמובן שמומלץ לצמצם יתרות הלוואה ככל הניתן. מומלץ לבצע גביה אפילו כנגד שקים עתידיים עבור הלוואות שניתנו/ שהתקבלו על ידי העמותה. (כמובן בתנאי שמדובר בהחזר הלוואה ממשי והשיק יפרע בראשית שנה הבאה).
חובות לזכויות סוציאליות בגין שכר – מומלץ לסגור יתרת התחייבות לקופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות לפני סוף שנת המס.