תקציב השעות המוחזקות לבתי ספר בפריפרייה שהיה מיועד בעקרו לשעות הוראה, גם הוא יהיה ניתן לניוד בשיעור 100%! לתכנית הגמישות הפדגוגית ויאפשר ביצוע התקציב באמצעות תקציב שקלי ולא שעות הוראה…

תקציב המוחזקות נועד לשפות ולחזק בתי ספר בפריפריה, הן על חסר בצוות הוראה איכותי, הן על קבוצות קטנות וקושי בפתיחה והשקעה במגמות. התקציב ינוצל למימון כיתות קטנות (לעומת התקן – פחות מ 36 תלמידים בכיתה), הרחבת מגוון המקצועות, חלוקה להקבצות. בשנים קודמות, ב 20% ובאישור מיוחד 40% מסכום ההקצבה ניתן היה לנצל לעלויות שאינן הוראה ישירה: למידה מרחוק, שיעורי עזר, עלויות מיוחדות לכח הוראה מרוחק והוראה פרטנית. כאמור, החל משנה נוכחית ניתן יהיה לנצל 100% מהתקציב באמצעות תקציב שקלי.
מסלולי ההקצאה: ההקצאה ב-4 מסלולים מקבילים, כאשר מוסד יכול להיות מתוקצב רק באמצעות מסלול אחד מהארבעה. המסלולים: מדד פריפריאליות יישובי, רשויות מעורבות, איום בטחוני ואיום בטחוני מוגבר.