חוזר תל"ן רשותי למוסדות החינוך המיוחד מציג שורת שינויים מהמתווה המוכר. ובהם: הפחתת 3 ש"ש בתל"ת (תל"ן הרוחב). והפחתה של כ 2,800 ₪ בתקציב התל"ן לכיתה. כמוכן הכרה בעלות בפועל ולא לפי סכום פיקס, וזאת ללא תקורה.

הנחיות חדשות החל משנת תשפ"ב:

• תל"ת (תכנית לימודים תוספתית. בעבר תל"ן רוחב) תאושר הפעלת 2 ש"ש בלבד. בעבר עמד על 5 ש"ש.
• תקציב התל"ן הינו בגובה העלות בפועל ועד לתקרת הסכומים המרביים. אין הכרה בעלויות מינהל ותקורה.
• אין לדרוש תשלום עבור תל"ן שאינו מיושם בפועל מדי שבוע ולאורך כל שנת הלימודים. עפ"י החוזר נראה כי לא ניתן לגבות חלקיות עבור ביצוע חלקי של שעות תל"ן. ולא תינתן אפשרות להמיר תכנית אחת בתכנית אחרת. בפרקטיקה – לא ידוע כיצד ישים.
• בבקשת קיזוז מול משרד החינוך – ככל שהרשות השולחת העבירה תשלום בגין אג"ח בסיסי לא ניתן יהיה לפנות למשרד החינוך בגין חסר בתשלום התל"ן.
סכומי התל"ן יחושבו פר כיתה תעריף של כ 5,845 ₪. הסכום יחולק למספר התלמידים בפועל. בעבר התקצוב היה פר תלמיד והסכום לכיתה נע בין 5,410 ₪ ל 8,650 ₪
• בשנת הלימודים תשפ"ב – התכנית מתחילה בחודש אוקטובר בלבד.

הדגשים נוספים:

• שעות תל"ן/תל"ת אינן שעות הוראה ואינן יכולות להיחשב כתוספת של שעות לצוות המוסד החינוכי.
• התכניות יופעלו על ידי מפעיל חיצוני, אשר יפעיל את התכנית על כל מרכיביה, לרבות העסקת העובדים.