תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו… אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות!

תכנית לימודים נוספת הינה תוספת שעות שאינן במסגרת לימודי החובה. שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים. אין מדובר בשעת "רוחב" לפיצול כיתות אֵם לקבוצות לימוד במהלך יום הלימודים. התוכנית מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים המעוניינים בתוכנית, יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם מבוצע במהלך יום הלימודים נדרש לוודא תוכנית חילופית לתלמיד שאינו משתתף בתוכנית. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו. לאחר אישור הורים ואישור מנהל המחוז דווח על מספר שעות התל"ן ועל סכום הגביה יש לבצע במערכת אפיק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב א: בדיקת מספר שעות תלן אפשרויות לשכבה
בשנת תשפ"א משרד החינוך הפחית את מספר שעות התל"ן המאושרות בכיתות השונות.

להלן טבלת שינויים בשעות התל"ן:

שלב ב: בדיקת תעריף לשעה לשכבת הגיל לפי מספר תלמידים בכיתה
משרד החינוך מפרסם טבלה המושפעת בעקרה ממספר התלמידים בכיתה. התחשיב מבוצע לפי כ 7,000 ₪ לש"ש נוסף שנתי (משתנה בין שכבות ומעוגל בחשבונות השונים), חלקי מספר התלמידים בכיתה. ראה קישור >>>

שלב ג: בדיקה כי סך הכל גבייה עבור תל"ן אינה חורגת את תקרת מקסימום הגביה לתל"ן.
משרד החינוך קבע תעריפי מקסימום המשתנים בין סוגי החטיבות והמוסדות. הסכומים נעים בין 354 ₪ מינימום ל 3,450 ₪ מקסימום.

הדגשה: תעריף שעת תל"ן נקבע ללא התייחסות לעלויות שכר המורה בפועל. בשאלה האם נכונה האמירה כי קיימת עדיפות להעסיק צוות צעיר שעלותו בפועל נמוכה מסכום הגביה יש לזכור את פרופיל המוסד. התייחסות להשפעת הצוות על פרופיל המוסד אפשר לפנות אלי (מירי סוקולובסקי).
תעריף גביית שעת תל"ן (תעריף התלמיד) מושפע מגודל כיתת האם.

שתי דוגמאות לגביית תל"ן במוסד יסודי:

רציונל משרד החינוך בשינוי תעריף התל"ן לכיתות חסרות היה ע"מ שתקציב שעות תל"ן בכיתות אלו יכסו עלות מורה. כאשר במידה ותעריף שעת תל"ן היה זהה בכלל הכיתות כיתה עם 22 תלמידים היתה מגיעה לתקצוב של 3,894 ₪ לשעה שנתית מה שלא מכסה אף עלות מורה בדרגה נמוכה ביותר.
תעריף שעת תל"ן לא השתנה בשנת תשפ"א. עם זאת, משרד החינוך מדגיש כי תעריף שעת תל"ן נקבע לפי כיתת האם ולא בהתאם לגודלה של קבוצה הקטנה בפיצול כיתות כנדרש בשנת הלימודים תשפ"א (קפסולה).

ובהשוואה לדוגמה:

מסקנה: נראה כי לא ניתן לקיים שעות תל"ן בקבוצה ללא תוספת מקור תקציבי לכיסוי עלות המורה. לפיכך, מומלץ לבצע את שעות התל"ן בלמידה מרחוק בלבד.

הערה: בשנת תשפ"א ניתנה אפשרות לקיים שעות תל"ן כרגיל לתקופה שנתית וכן אופציה לקיים תל"ן במחצית אחת בלבד. ככל שהמוסד מעדיף לקיים את שעות התל"ן במחצית אחת בלבד סכומי הגביה המותרים הינם מחצית מהסכומים השנתיים.