מוסדות נתמכים? זכרו להגיש בקשות במועד!
עדיין לא נתמכים? אולי המוסד שלכם מקיים פעילות מתאימה ויכול להגיש בקשה לתמיכה!
לקוחות רבים נהנים מתמיכות ממשלתיות מגוונות. משרדינו מתמחה בהגשת בקשות תמיכות מגוונות וייחודיות למשרדים השונים, הכרות עם מבחני התמיכה, תנאי הסף ודוחות הביצוע.
נשמח להיות שותפים ולצעוד יחד אתכם עד לקבלת תמיכה.
ריכזנו עבורכם בקשות תמיכה לשנת 2024 – פתוחות להגשה בימים אלה:

 בקשות תמיכה מגוונות נוספות – טרם פורסם מועד הגשה לשנה זו, אם רלוונטי כדאי להיערך: 

 תמיכות ממשלתיות – תזכורת. להרחבה ראו חוזר משרדינו מחודש מאי 2023 

תמיכות נועדו לממן פעילויות שהממשלה מעוניינת לקדם אך אינה מחויבת. באמצעות מנגנון התמיכות, המדינה גם מעבירה כסף לרשויות מקומיות, לאוניברסיטאות, למוסדות דת ועוד.

תמיכת המדינה במוסדות ציבור מוסדרת בהתאם להוראת סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שתוקן אז בכנסת. תמיכת המדינה חייבת להינתן על פי מבחנים שוויוניים, הנקבעים על ידי השרים הממונים בתחומי משרדיהם, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

מאגר מבחני התמיכה מפורסם באתר משרד המשפטים באופן המאפשר לציבור לדעת באילו תחומים מסייעת המדינה לגופים השונים ועל פי אילו תנאים ואמות מידה. מאפשר למוסד ציבור לבחון האם הוא עומד בתנאי הסף לקבלת תמיכה ובאילו מבחנים. מאפשר לגופים הרואים עצמם כמתאימים לקבלת תמיכה, לכלכל את צעדיהם באופן שיאפשר להם קבלת תמיכה בהיקף המירבי. על חלוקת תמיכות חל נוהל שר האוצר הכולל הוראות לא פשוטות המחייבות את המוסד הציבורי. על שימוש בכספי התמיכה מבוצעת ביקורת מטעם החשכ"ל והמשרדים הממשלתיים. סכומי התמיכה יהוו לכל היותר 90% מעלות הפעילות.