הגוף הנתמךמטרהתנאי סףסכום התמיכהאופן הקצאת התקציב/הערה
ברשתות חינוך2 מוסדות על יסודי בירושלים, לפחות אחד מהם 6 שנתי, וחטיבת ביינים אחת רשמיתעד גובה סכום הנהלה וכלליות במוסד/ תכניות חינוכיות תוספתיות, לפי הנמוךבהתאם למדדים הבאים: מספר המוסדות והתלמידים בבתי ספר העל יסודים, הקף הפעילות הכספית, שעור ההכנסות העצמיות
גקונסרבטוריוניםקונסרבטוריון מוכר ע"י הפיקוח לחינוך מוסיקאלי מקצועי במשרד החינוךתבחיני פעילות של תאגיד ביחס לתאגידים אחריםבהתאם למס' התלמידים, היקף שעות לימוד ופעילויות חינוכיות, מחיר לשעת לימוד וכד'
דחינוך לתלמידים מצטיינים ומחוננים1. המוסד מיועד לתלמידים מצטיינים ומחוננים
2. תחומי הלימוד המרכזיים הינם מדעי הטבע, רוח ואומנות
3. בי"ס מיועד לשני המינים ולתלמידים מכל הארץ וכולל פנימיה
חינוך חרדי
אגני ילדיםפעילות שוטפתלא מהותיבהתאם למספר תלמידים תושבי י-םנדרש 10% מימון עצמי
בפטורפעילות שוטפתלא מהותיבהתאם למספר תלמידים תושבי י-ם
גמרכז למידהפעילות שוטפתוותק של שנה לפחות, תלמידים לקויי למידה הלומדים במוסד פטור ולקויי שמיעה הלומדים בפטור / מוכש"רבהתאם למספר תלמידים תושבי י-ם
דחינוך מיוחד וכיתות מקדמות בבי"ס רגילהזנהתלמידים שאינם זכאים לתקצוב ע"י משרד החינוךבהתאם למספר תלמידים תושבי י-ם וימי הזנה
ה' - ו'פטור וכן פטור + גנים / מוסדות המוכשר (*)השתתפות בהוצאות הערכות לשנת תשפ"ג- רמת בטיחות ושיפור חזות המוסדהתאגיד מתחייב כי יעוד ושימוש במבנה לא ישתנה ב -5 שנים הקרובות, אם יהיה שינוי יבוצע קיזוז יחסי (למעט התפנות ע"י העיריה או ע"י עמותה אחרת הממשיכה או השימוש)20% התקציב יחולק באופן שוויוני 80% יחולק לפי מס' תלמידים.בשנים עברו סעיף זה חולק ל -4 תתי נושאים.
זמוכש"ר על יסודיהשתתפות בהוצ' שכירות הכשרה, שיפוץ והצטידותנפתחה כיתה ט' נוספת עם 25 תלמידות בנוסף למספר התלמידות בשכבה בשנת תשפ"בשכירות - עד 50% מעלות שכ"ד לכיתה הנוספת הכשרה שיפוץ והצטידות - סכום בתקנה 150 אלפי ₪ יחולק באופן שיויוני בין המוסדות.
חמוכש"ר על יסודיהשתתפות בהוצ' שיפוץ והצטידותקייימות במוסד 10 תלמידות בכיתה ט' בעלות סל תקצוב אישיסך התמיכה תחולק באופן שיויוני בין המוסדות תינתן תמיכה יחסית נוספת עבור כל 5 תלמידות נוספות
טמוכש"ר על יסודיהשתתפות בהוצ' שכירות1.במוסד לפחות 3 כיתות מתוקצבות ע"י אגף שחר
2. המוסד מתחייב לקליטת תלמידות בסיכון בכל רגע נתון
3. המוסד מפעיל תכנית תמיכה הולסטית בשעות הצהרים /הערב ומאפשר תנאי פנימיה.
עד 50% מעלות שכ"ד, על פי שטח המוסד
יחינוך מיוחד המטפל בנכויות פיזיות קשותהכשרת מבנה קיים המוקצה למוסדהתמיכה מיועדת למוסדות הסובלים מצפיפות חריגה או שרשיונם הותלה בשל אותה צפיפות
המוסד החזיק ברשיון מוסד לחינוך מיוחד בשנת תש"פ
עד 50% מעלות ההכשרה
סך התמיכה תחולק באופן שיווני בין מבקשי התמיכה
על המוסד להתחייב למימון 50% מעלות ההכשרה לפחות