מועד אחרון לדיווח 13.05.2018

תנאי סף לקבלת המענק:
1. מספר יחידות הדיור בתחומי הרשות המקומית שהוענקו להן היתרי הבנייה במהלך שנת הכספים שנבחנת עומד על 200 יחידות דיור או יותר.
2. בשנת הכספים הנבחנת חל גידול של 10% לפחות במספר יחידות הדיור בתחומי הרשות המקומית שלהן הוענקו היתרי הבנייה לעומת הממוצע השנתי של יחידות דיור שהוענקו להן היתרים בתחומי הרשות המקומית בשלוש השנים האחרונות.