האם הסתיים עידן "הכנסות לקבל"?

באוגוסט 2020 פורסם תקן חשבונאות 40 – הצגת דוחות כספיים של מלכ"רים. תקן זה מחליף את גילוי דעת 69 בשילוב תקן 5.

להלן חלק מתמצית ועיקרי השינויים בדוח. התקציר נועד לפשט את השינויים, ונוסח התקן הוא הקובע.