מרכז שלטון מקומי ואיגוד הגזברים פועלים להסדרות במסגרת תוכנית ג.פ.ן וצפויים מן הסתם הקלות והגמשות בשנת הפעלה ראשונה. כצפוי חוברת ההנחיות עודכנה שוב.
גורל רשות-מוסד הולך ומתהדק. מה קורה לרשות ולמוסדות כאשר הרשות מבקשת לא להכלל בתוכנית. עד כמה נדרש שיתוף פעולה נדרש בין המוסד לרשות.

רשות הבוחרת שלא להצטרף לתכנית גפן – מיעוט מענים הרשות והמוסדות יוכלו להמשיך להינות אך עיקרן "יפספסו"…
> מהם המענים שיופסקו בתשפ"ג בעקבות אי ההצטרפות?
מענים הכלולים בתוכנית הגמישות, לרבות תוכניות קרב, מיל"ת, סל תרבות, שעות תוספתיות
וכן קולות קוראים שאוגמו במסגרת הגפ"ן – לא יפורסמו עוד כקולות קוראים ורשויות אלו לא תכלנה להינות.
> מהם המענים שימשיכו להתקבל גם אצל רשות שתבקש לצאת מהתוכנית?
אגרת שכפול וחומרים, השאלת ספרי לימוד, מלגות לתלמידים, עזרה ראשונה בכיתה י'
כמוכן מענים בסיסיים בתכנית התקשוב (לבי"ס שנכללו בתכנית בתש"פ והלאה).

שיתוף פעולה בין המוסד לרשות / הבעלות ויוזמות משותפות
> הקצאת מענים לאוכלוסיות ומוסדות שלא בתכנית הגמישות – פטור ומוכש"ר יסודי
לא ניתן בדרך של הקצבה ישירה למוסד ומענים שעיקרם הפעלת כוח אדם תוספתי כן ניתן הפעלת תכניות למוסדות אלו, ע"י הרשות המקומית.
> האם מוסד לימודים נדרש להשתתף בתכנית רשות במסגרת הסל המוסדי?
גיבוש תכנית העבודה הבית ספרית יעשה תוך היוועצות עם הבעלות ותינתן עדיפות בשנת המעבר למענים רשותיים שהופעלו בבית הספר בתשפ"ב ושלרשות מחויבות להמשך הפעלתם (פרופסיונאלית או חוזית).

התאמות תקציביות
מתוך מטרה להביא להפחתת הנטל התקציבי על רשויות מקומיות ובתי הספר תיעדוף ההשקעה בפריפריה החברתית:
> שילוב מדדים נוספים: הדירוג הפריפראלי של הלמ"ס, נתוני משרד הפנים לגבי רשויות שאינן איתנות או מקבלות מענק בדגש על הפריפריה.
> מתן השתתפות גבוהה יותר של המדינה לרשויות באשכולות החברתיים-כלכליים 1–2 של הלמ"ס.
> שילוב תלמידי החטיבות הצעירות בבתי הספר היסודיים במודל, בהתאם לעלות פר תלמיד למוסד.
על הרשות יחול שיעור השתתפות לפי פרמטר אשכול הלמ"ס או פרמטר המדד הפריפריאלי –כנמוך מביניהם.

סלים, תוכניות וכללים לניצול
> השוברים במסגרת התקציב הקבוע כוללים גם רכישת כלי מייקרוסופט דרך המשרד.
> הנגשה טכנולוגית והנגשת טיולים – לא ישולבו בגפן תשפ"ג.
> תוכנת ניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג – המערכת נפתחה עד לתאריך 15.09 עבור בתי הספר שטרם ביצעו בחירה או טרם אישרו בחירה בסבב א'.
> סל יוזמות בית ספרי – הגבלה על הסל עודכנה ל 30% (הגבלה קודמת עמדה על 25% או 150,000 כנמוך מביניהם).
> שיפוצי קיץ ומנהל תחום התנדבותי – מינימום להשקעת הרשות: סכומי תקצוב משרד החינוך בשנה"ל תשפ"ב.
> תקציב נוער – מינימום להשקעת הרשות: סכומי תקצוב משרה"ח בשנת תשפ"ב, אך לא יותר מ 15% מתקציב גפן.