משרד החינוך מפרסם לראשונה את מודל תקצוב שעות ההוראה במוסדות ברפורמת אופק חדש.

החל משנה”ל תש”ף רפורמת אופק חדש חלה על בתי הספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים אשר התחייבו בכתב על הצטרפות לרפורמה. עד לחודש אפריל השיפוי לבעלויות התבסס על מקדמות בחודש מאי מקדמות אלו קוזזו והתשלום בגין אופק חדש מתבצע בנושא החישוב עצמו.
החל מחודש מאי התשלום הינו בהתאם לשיעור משרות עובדי ההוראה במוסד שהצטרפו לאופק חדש. כאשר קביעת ערך השעה במוסד נקבעה בהתאם לשיעור קביעת דרגות לעובדי ההוראה שנקבעו במוסד:

א. במוסדות אשר ל- 80% אחוז ומעלה מעובדי ההוראה נקבעו דרגות באופק חדש – התשלום מבוסס על פרופיל אופק חדש.
ב. במוסדות אשר נקבעו דרגות באופק חדש לפחות מ- 80% אחוז מעובדי הוראה – התשלום מבוסס על מקדם על עלות הש”ש טרום אופק.

ציר הזמן באופן תקצוב משרד החינוך

ציר זמן

עלות הש”ש באופק חדש:
עלות הש”ש במוסד מבוססת על פרופיל ביה”ס באופק חדש. הפרופיל מחושב עפ”י מצבת המורים במערכת שיבוץ ועפ”י הדירוג, הדרגה והוותק אשר נקבעו לעובדי ההוראה. תוצאת חישוב הפרופיל כוללת מספר מאפיינים מוסדיים – ותק, דרגה, ממוצע שעות גיל, ממוצע ימי הבראה.

שיעור משרות מורים באופק חדש / טרום רפורמה:
גם במוסד שהצטרף לאופק חדש יכולים להיות עובדי הוראה שאינם באופק חדש- עובדי הוראה שאינם עומדים בתנאי ההצטרפות לאופק חדש, או עובדים שביקשו ואושרו שלא להצטרף לרפורמת אופק חדש בשנה”ל תש”ף. לפיכך, משרד החינוך מחשב את שיעור המשרות של מורים ברפורמת אופק חדש ושיעור המשרות של מורים שלא הצטרפו לרפורמה.

דיווחים ובקרות דיווח אופק חדש:
מנהלי בתי הספר הונחו לדווח את רשימת עובדי ההוראה המלמדים בבתי הספר בשנה”ל תש”ף במערכת שיבוץ. את נתוני השכר של העובדים נדרשו להעביר למשרד החינוך ע”י חברת יוניק. מטרת הדיווח לחברת יוניק הינו קביעת דרגת שכר ראשונית לעובד. קביעת פרופיל אופק חדש למוסד נעשית רק לאחר סיום דיווח המורים וקביעת דרגתם.
ביצוע המרות השכר משפיע על פרופיל המוסד – ומשכך גם על ערך השעה המתוקצבת וכן על מס’ השעות הפרטניות והשהיה המתוקצבות. לפיכך יש לוודא עדכון מלוא הפרמטרים כנדרש.

בדיקות מערכת נדרשות:

בדיקת מערכות