בשורה לבנות הסמינרים: לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית – מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה.

מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה המלגות מוענקות לסטודנטים, תלמידי מוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג, כנגד שעות תרומה לקהילה. וועדת דירקטוריון מלגות של מפעל הפיס אישרה הוספת לימודי סמינרים להוראה למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות החל משנת תשפ"א.
המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענק ע"י הרשות ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע"י מפעל הפיס (matching מלא). במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית, במינימום 130 שעות לשנה.
קול קורא לרשויות מתפרסם בדר"כ במהלך הרבעון הראשון של שנה קלנדרית. מועדי הרישום בכל רשות מקומית נקבעים על ידי הרשות עצמה. כל רשות מקומית מפרסמת ומנהלת ישירות את נושא הרישום.

תקציב שנת תשפ"א
בימים אלו בפרסם האגף להכשרת עובדי הוראה חוזר הערכות והנחיות לסמינרים להכשרת עובדי הוראה. בחוזר פורסמו הנהלים לקביעת המכסות המתוקצבות. הנחיות הדיווח הינן כבשנה קודמת ראה חוזר משרדנו 11.2019
מכסת שנה א' תחושב על פי דיווח נתוני הלומדים עד לתאריך ה 5.11.2020
חשוב! ע"מ שלא להפסיד תקצוב למוסד חשוב לוודא מול משרד החינוך כי מלוא התלמידות מדווחות וקלוטות כנדרש.