ממשיכים את גביית תשלומי ההורים כבשנים קודמות? חשש סביר שאינכם עומדים בדרישות משרד החינוך. זה הזמן לבדוק את תעריפי גביית ההורים עבור פעילות תרבות טיולים ופעילויות שבת וחברה. ובכל מקרה יש לגבות בשלב נוכחי בגין מחצית שנה.

בשנת הלימודים תשפ"א חלו שינויים מהותיים בסכומי הגביה המותרים.
1. תל"ן – השינוי המשמעותי ביותר הינו שינוי במספר שעות התל"ן המאושרות לגביה – ראה הרחבה.
2. תקופות גביה – של אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות בפועל חלק מסכומי הגביה המותרים אושרו למחצית שנה בלבד. גביה נוספת למחצית שניה תלויה באישור הסכומים על ידי ועדת החינוך של הכנסת.
3. עדכוני תעריפים – בחלק מסעיפי הגביה הופחתו מעט סכומי הגביה המותרים.

חלוקת סכומי הגביה בתקופות השונות:

לסכומים עדכניים, ראה חוזר מנכ"ל משרד החינוך, קישור >>>
(*) מקצוע העשרה בחטיבה עליונה – סכום הגביה למקצוע (מותרת גביה בגין 2 מקצועות) הופחת מ 750 ₪ ל 638 ₪
(**) סמנריון ופעילות שבת – מותרת גביה בגין 2 פעילויות בלבד. בעבר הותרו 3 פעילויות
(***) פעילות חברתית תורנית סכום הגביה המותר הופחת ב 15% בהשוואה לשנים קודמות

הדגשים:
⇐ גביה בתחילת שנת הלימודים תוכל לשמש גם עבור שירותים שיתקיימו לאורך השנה.
⇐ ניתן להזמין פעילויות ושירותים שיתקיימו במחצית השנייה של שנת הלימודים ולשלם עבורם דמי קדימה באמצעות התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים.
⇐ יתרות כספים שנגבו במחצית הראשונה ולא נעשה בהן שימוש, יוכלו לעבור למחצית שנייה.
⇐ דיווח ואישור באפיק ושליחת חוזר תשלומים להורים – נדרש לביצוע פעמיים בשנה, בתחילת שנה ובחודש ינואר.